ਬੇਦਾਅਵਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]...

prizebondhome.net ਲਈ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - prizebondhome.net - ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

prizebondhome.net ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ "ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਅੱਪਡੇਟ

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.