బోడోలాండ్ లాటరీ

డ్రా తేదీ02/03/2024
రాష్ట్రంఅస్సాం
ఫలితాల సమయం12PM, 3PM, 7PM
బహుమతి గెలుచుకుందిINR 100,000 మరియు INR 50,000
ద్వారా నిర్వహించబడుతుందిఅస్సాం ప్రభుత్వం

ఇక్కడ టికెట్ నంబర్‌ని వెతకండి

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం ఈరోజు 02.03.2024 అస్సాం రాష్ట్ర లాటరీ 12 PM 3 PM 7 PM, అధికారిక వెబ్‌సైట్ అంటే bodolotteries.com. ఈ వెబ్‌సైట్ నుండి, మీరు ఈరోజు లాటరీ ఫలితాలను సులభంగా తనిఖీ చేయవచ్చు మరియు లాటరీ విజేతల జాబితాను తనిఖీ చేయడానికి కూడా ఈ పోస్ట్ మీకు సహాయపడుతుంది.

బోడోలాండ్ లాటరీ అధికారులు సింగం కుయిల్ ఫలితం బోడోలాండ్ లాటరీ రోజా డీర్ ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ తంగం నల్లనేరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ కుమారన్ విష్ణు ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ స్వర్ణలక్ష్మి ఫలితాలను నిర్వహిస్తారు.

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం

బోడోలాండ్ లాటరీ వైరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ మణి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ లయన్ లైవ్ ఫలితం మరియు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలు ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 3 PM 7 PMకి.

బోడోలాండ్ లాటరీ తంగం నల్లనేరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ కుమారన్ విష్ణు ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ స్వర్ణలక్ష్మి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ వైరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ మణి ఫలితం.

బోడోలాండ్ లాటరీ లయన్ లైవ్ ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం 3 PM 7 PM. బోడోలాండ్ డిపార్ట్‌మెంట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

బోడోలాండ్ సింగం లాటరీ ఫలితం

బోడోలాండ్ సింగం లాటరీ ఫలితం
రోజు – సింగం సిరీస్ డాక్టర్ నం:228DAY – KUIL సిరీస్ డాక్టర్ నం:228
1వ బహుమతి రూ.100000/- 353299
2వ బహుమతి రూ.7000/- 43664
3వ బహుమతి రూ.3500/-
05524 14973 30342 40426 55520
62190 62902 66945 94146 95472
4వ బహుమతి రూ.200/-
0391 1749 2260 XIX 5782 7456 8898
9802 9914 9998
5వ బహుమతి రూ.100/-
1018 2012 2134 XIX 2771 3400 3856
5908 6482 9157
6వ బహుమతి రూ.50/-
0023 1554 3452 XIX 4802 6608 7571
0030 1641 3457 XIX 4866 6738 7584
0139 1835 3484 XIX 4990 6739 7828
0248 2159 3495 XIX 5056 6811 7959
0259 2250 3627 XIX 5132 6862 8096
0275 2278 3694 XIX 5211 6872 8125
0288 2491 3812 XIX 5244 6957 8273
0465 2698 3907 XIX 5275 6964 8317
0495 2931 4013 XIX 5452 7177 8467
0659 2934 4030 XIX 5825 7304 8588
0762 3177 4192 5921 7485 8664
0840 3347 4419 5995 7507 8680
0973 3357 4425 6153 7527 8989
1178 3359 4591 6358 7533 9048
1441 3403 4711 6571 7534 9139
1వ బహుమతి రూ.100000/- 652837
2వ బహుమతి రూ.7000/- 93088
3వ బహుమతి రూ.3500/-
04890 21491 45267 67003 69766
72404 81280 88364 95341 96116
4వ బహుమతి రూ.200/-
1105 1727 2262 XIX 4095 4463 4597
5897 6456 7718
5వ బహుమతి రూ.100/-
0673 1187 4088 XIX 4699 4903 4982
5650 7412 9537
6వ బహుమతి రూ.50/-
0152 1815 3240 XIX 4926 5925 7941
0194 1825 3309 XIX 4930 6009 8027
0205 1838 3626 XIX 4963 6057 8032
0235 1845 4037 XIX 5201 6098 8052
0625 1862 4070 XIX 5232 6170 8161
0727 1881 4208 XIX 5264 6201 8287
1100 2079 4312 XIX 5310 6238 8353
1131 2283 4414 XIX 5331 6254 8463
1190 2473 4426 XIX 5347 6445 8468
1347 2920 4542 XIX 5464 6989 8480
1352 2949 4544 5572 7272 8519
1386 3002 4549 5700 7296 8588
1597 3177 4661 5746 7441 8638
1690 3216 4736 5890 7470 8706
1767 3234 4916 5916 7597 9004

రోజా లాటరీ ఫలితం

రోజా లాటరీ ఫలితం
రోజు – రోసా సిరీస్ డాక్టర్ నం:228డే – డియర్ సీరీస్ డాక్టర్ నం:228
1వ బహుమతి రూ.100000/- 167150
2వ బహుమతి రూ.7000/- 02620
3వ బహుమతి రూ.3500/-
09507 13837 23115 31435 44461
63197 70780 79342 83749 95530
4వ బహుమతి రూ.200/-
0020 1252 1657 XIX 4771 4994 6687
8884 9515 9909
5వ బహుమతి రూ.100/-
1185 1387 2146 XIX 3457 3800 7004
8328 8441 9107
6వ బహుమతి రూ.50/-
0024 1426 2869 XIX 4819 6064 7548
0099 1745 2877 XIX 4911 6198 7752
0114 1958 2962 XIX 4949 6323 7825
0282 2059 3094 XIX 5045 6417 7922
0292 2087 3204 XIX 5413 6654 8034
0319 2119 3285 XIX 5465 6688 8146
0420 2121 3299 XIX 5548 6696 8158
0516 2182 3482 XIX 5626 6749 8208
0574 2358 3703 XIX 5713 6752 8335
0614 2480 3736 XIX 5754 6846 8492
0703 2571 3937 5908 6854 8501
0778 2604 3967 5972 6953 8503
0967 2633 3969 5981 7125 8642
1244 2792 4240 5986 7254 8722
1359 2841 4286 6046 7544 8773
1వ బహుమతి రూ.100000/- 768404
2వ బహుమతి రూ.7000/- 61715
3వ బహుమతి రూ.3500/-
07904 34078 48343 58019 59535
63339 70663 71103 81441 87704
4వ బహుమతి రూ.200/-
0394 1352 4272 XIX 4332 5275 5355
6048 6556 6676
5వ బహుమతి రూ.100/-
1487 2132 2142 XIX 2324 2405 6425
8433 9019 9124
6వ బహుమతి రూ.50/-
0037 1489 3268 XIX 5645 6717 8021
0089 1498 3353 XIX 5653 6753 8064
0090 1760 3594 XIX 5695 6791 8243
0125 1783 3949 XIX 5882 6905 8296
0428 1787 3993 XIX 5953 6971 8534
0445 1855 4071 XIX 6002 7161 8622
0528 2184 4461 XIX 6273 7355 8639
0676 2412 4641 XIX 6283 7529 8711
0706 2520 4922 XIX 6313 7567 8747
0940 2790 5027 XIX 6327 7641 8867
1202 2810 5257 6345 7839 9044
1239 2842 5329 6364 7863 9056
1367 2871 5395 6381 7913 9106
1369 2991 5503 6553 8011 9175
1488 3071 5530 6715 8014 9234

తంగం లాటరీ ఫలితం

తంగం లాటరీ ఫలితం
రోజు – తంగం సీరీస్ డాక్టర్ నం:228రోజు - వైరం సీరీస్ డాక్టర్ నం:87
1వ బహుమతి రూ.100000/- 224182
2వ బహుమతి రూ.7000/- 33562
3వ బహుమతి రూ.3500/-
06058 09696 15526 20153 40365
56064 58226 72152 89471 94060
4వ బహుమతి రూ.200/-
2779 3045 3365 XIX 3903 4801 5528
7943 8636 9420
5వ బహుమతి రూ.100/-
1396 2279 3213 XIX 3270 3764 5880
8055 8299 8475
6వ బహుమతి రూ.50/-
0008 1010 2296 XIX 4284 5954 7379
0058 1188 2561 XIX 4357 5993 7392
0318 1280 2716 XIX 4533 6057 7544
0335 1286 2933 XIX 4540 6348 7569
0428 1484 2953 XIX 4618 6367 7667
0625 1710 3025 XIX 4820 6524 7720
0719 1750 3258 XIX 5021 6531 7797
0774 1836 3385 XIX 5088 6536 7852
0814 1849 3793 XIX 5191 6707 8111
0849 1953 3812 XIX 5239 7019 8117
0862 1995 3881 5487 7196 8326
0931 2024 4011 5576 7204 8604
0983 2186 4090 5583 7233 8759
0990 2237 4137 5730 7314 8784
1002 2284 4238 5788 7315 9127
1వ బహుమతి రూ.50000/- 469176
2వ బహుమతి రూ.7000/- 52340
3వ బహుమతి రూ.3500/-
09791 12342 33868 43368 45478
54832 61469 75259 80846 94008
4వ బహుమతి రూ.200/-
0661 1186 2512 XIX 2975 5515 6286
6744 7790 9126
5వ బహుమతి రూ.100/-
0096 2090 2403 XIX 2887 5048 5152
6233 8074 9971
6వ బహుమతి రూ.50/-
0145 1965 3295 XIX 5524 6834 7777
0220 2011 3328 XIX 5558 6844 7947
0390 2028 3641 XIX 5635 6871 8052
0637 2221 3663 XIX 5695 6877 8254
0891 2259 3902 XIX 5733 6989 8318
0969 2315 4341 XIX 5849 7036 8362
1041 2328 4419 XIX 5851 7096 8416
1109 2378 4438 XIX 5856 7243 8522
1323 2426 4936 XIX 6133 7304 8782
1400 2931 5097 XIX 6191 7316 8801
1620 3139 5172 6357 7451 8982
1704 3175 5286 6360 7584 9008
1711 3208 5345 6552 7598 9233
1747 3231 5418 6601 7640 9531
1768 3234 5437 6672 7674 9590

నల్లనేరం లాటరీ ఫలితం

నల్లనేరం లాటరీ ఫలితం
రోజు – నల్లనేరం సీరీస్ డాక్టర్ నం:228రోజు - మణి సిరీస్ డాక్టర్ నం:87
1వ బహుమతి రూ.50000/- 512268
2వ బహుమతి రూ.7000/- 03480
3వ బహుమతి రూ.3500/-
32324 35558 39264 41142 52434
65028 76442 82956 91528 99172
4వ బహుమతి రూ.200/-
1407 1511 1896 XIX 6214 6266 6437
8360 8671 9611
5వ బహుమతి రూ.100/-
0322 1679 2597 XIX 3175 4105 4306
6913 7372 7691
6వ బహుమతి రూ.50/-
0047 1642 3658 XIX 4824 6949 8398
0119 1961 4017 XIX 4879 6973 8448
0139 2205 4100 XIX 4977 7235 8540
0155 2253 4108 XIX 5301 7236 8543
0188 2300 4149 XIX 5304 7347 8573
0340 2420 4161 XIX 5398 7427 8574
0462 2464 4218 XIX 5643 7475 8620
0471 2701 4362 XIX 5784 7608 8727
0595 2781 4480 XIX 6095 7636 8735
0872 2831 4533 XIX 6104 7768 8938
0920 2984 4560 6141 7916 9129
1080 3270 4569 6143 8048 9139
1210 3346 4583 6286 8053 9184
1496 3493 4715 6469 8201 9244
1592 3571 4785 6910 8363 9304
1వ బహుమతి రూ.50000/- 971631
2వ బహుమతి రూ.7000/- 12344
3వ బహుమతి రూ.3500/-
02468 05553 07568 18061 24660
36695 38536 40055 77688 87439
4వ బహుమతి రూ.200/-
1825 1991 2076 XIX 2165 2453 3623
5286 6083 7802
5వ బహుమతి రూ.100/-
0261 0663 1170 XIX 1397 1475 1959
5086 5999 9105
6వ బహుమతి రూ.50/-
0022 1652 3305 XIX 4668 6752 8082
0333 1661 3458 XIX 4691 6873 8141
0341 1752 3520 XIX 4701 6889 8290
0360 1952 3545 XIX 4717 6924 8425
0786 2026 3670 XIX 4996 7040 8431
0812 2186 3695 XIX 5117 7202 8440
0822 2386 3754 XIX 5223 7371 8477
0992 2543 3790 XIX 5257 7436 8501
1041 2782 3797 XIX 5315 7467 8510
1185 2850 4215 XIX 5342 7537 8550
1223 2970 4312 5480 7648 8609
1410 3022 4386 5586 7730 8612
1463 3091 4393 5972 7826 8696
1508 3133 4519 6374 8012 8714
1649 3202 4561 6667 8036 8715

కుమరన్ లాటరీ ఫలితం

కుమరన్ లాటరీ ఫలితం
రోజు – కుమార్ సిరీస్ డాక్టర్ నం:228రోజు – విష్ణు శ్రేణి డాక్టర్ నం:228
1వ బహుమతి రూ.50000/- 725703
2వ బహుమతి రూ.7000/- 42869
3వ బహుమతి రూ.3500/-
06892 07001 27878 35223 45712
46874 62070 63739 84956 91640
4వ బహుమతి రూ.200/-
1059 2417 3356 XIX 4998 5609 5782
6975 8920 9287
5వ బహుమతి రూ.100/-
2773 3251 3298 XIX 5676 5726 6717
7625 7925 9346
6వ బహుమతి రూ.50/-
0180 2056 3869 XIX 4776 6219 7138
0259 2066 4011 XIX 4841 6236 7713
0592 2166 4140 XIX 4861 6244 7729
0614 2214 4151 XIX 4972 6253 7781
0805 2285 4153 XIX 4982 6276 7809
0976 2471 4220 XIX 5119 6458 8028
1031 2563 4223 XIX 5247 6484 8039
1067 2714 4300 XIX 5402 6636 8245
1693 2740 4319 XIX 5505 6639 8316
1706 3093 4334 XIX 5508 6772 8336
1717 3191 4378 5638 6778 8518
1726 3199 4482 5645 6848 8552
1841 3419 4635 5704 6868 8657
2005 3656 4659 6027 7035 8727
2019 3803 4747 6202 7104 8769
1వ బహుమతి రూ.50000/- 137578
2వ బహుమతి రూ.7000/- 62330
3వ బహుమతి రూ.3500/-
07051 12943 31711 32747 60973
63162 73810 74482 84028 99542
4వ బహుమతి రూ.200/-
0369 1149 3658 XIX 4274 5503 6551
7873 8856 9802
5వ బహుమతి రూ.100/-
0087 0557 1820 XIX 3186 4974 5745
7318 7765 9274
6వ బహుమతి రూ.50/-
0149 1179 1907 XIX 3441 6195 7598
0155 1197 2040 XIX 3484 6221 7656
0227 1214 2170 3651 6226 7687 9028.
0310 1265 2289 XIX 3994 6254 8027
0311 1399 2502 XIX 4056 6484 8199
0351 1460 2641 XIX 4182 6567 8263
0355 1507 2665 XIX 4314 6690 8300
0499 1554 2770 XIX 4371 6716 8339
0619 1677 2794 XIX 4481 6806 8391
0684 1705 2810 XIX 4663 6907 8446
0733 1726 2828 4999 7021 8499
0800 1731 2968 5048 7171 8515
0902 1737 3116 5240 7356 8554
0987 1770 3130 5346 7379 8583
1133 1892 3322 5514 7477 8797

స్వర్ణలక్ష్మి లాటరీ ఫలితం

స్వర్ణలక్ష్మి లాటరీ ఫలితం
స్వర్ణలక్ష్మి సిరీస్ డాక్టర్ నం:228డే - లయన్ సిరీస్ డాక్టర్ నం:87
1వ బహుమతి రూ.50000/- 237716
2వ బహుమతి రూ.7000/- 59836
3వ బహుమతి రూ.3500/-
15780 26299 37212 48286 48997
61341 72331 72859 83636 94394
4వ బహుమతి రూ.200/-
1154 2058 6323 XIX 6326 6344 7576
8839 8902 9782
5వ బహుమతి రూ.100/-
0616 3134 3310 XIX 4217 4381 4385
7712 8198 9648
6వ బహుమతి రూ.50/-
0030 1208 2403 XIX 4357 5766 7046
0045 1367 2414 XIX 4410 6101 7283
0072 1457 2421 XIX 4497 6194 7394
0082 1518 2590 XIX 4683 6195 7425
0165 1535 2613 XIX 4689 6283 7603
0333 1597 2734 XIX 4705 6327 8063
0531 1610 2930 XIX 4762 6411 8095
0539 1633 3110 XIX 4856 6532 8111
0663 1792 3364 XIX 4904 6574 8122
0715 1945 3491 XIX 4921 6649 8520
0746 1950 3535 5045 6696 8644
0796 2184 3734 5046 6768 8783
0814 2290 3939 5053 6946 8896
0898 2296 4185 5205 7020 8909
0918 2355 4308 5476 7028 9123
1వ బహుమతి రూ.50000/- 647144
2వ బహుమతి రూ.7000/- 71417
3వ బహుమతి రూ.3500/-
14470 25196 36483 47567 58729
69733 71631 82283 82991 93417
4వ బహుమతి రూ.200/-
1315 1840 2180 XIX 2515 3365 3411
8300 8613 8964
5వ బహుమతి రూ.100/-
1310 1392 2003 XIX 2322 2627 4049
5978 7109 8693
6వ బహుమతి రూ.50/-
0389 1752 3406 XIX 4549 5560 7574
0462 2024 3412 XIX 4581 5862 7764
0512 2191 3443 XIX 4583 5898 7790
0520 2345 3593 XIX 4877 5909 7908
0681 2475 3646 XIX 5086 6036 7916
0752 2492 3757 XIX 5211 6046 8066
0861 2601 3835 XIX 5228 6062 8178
0894 2728 3964 XIX 5258 6106 8261
0920 2758 4003 XIX 5272 6399 8483
1144 2992 4155 XIX 5289 6667 8484
1282 3037 4157 5310 6761 8546
1286 3053 4223 5373 6875 8597
1446 3093 4264 5381 6974 8679
1551 3141 4275 5459 7093 8730
1716 3224 4475 5518 7351 8900

అస్సాం లాటరీ ఫలితం

ఇక్కడ మీరు ఈరోజు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలను కనుగొనవచ్చు, బోడోలాండ్ రాష్ట్ర లాటరీ ఫలితాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం 12 PM 3 PM 7 PM, బోడోలాండ్ లాటరీని అస్సాం ప్రభుత్వం నిర్వహించింది.

ఈ పోస్ట్ చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ పోస్ట్ నుండి, మీరు సింగం కుయిల్ ఫలితం బోడోలాండ్ లాటరీ రోసా డీర్ ఫలితాన్ని సులభంగా కనుగొనవచ్చు,

బోడోలాండ్ రాష్ట్ర లాటరీని అస్సాం ప్రభుత్వం నిర్వహించింది. ఈ పోస్ట్ నుండి, మీరు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం విజేతలను సులభంగా కనుగొనవచ్చు. సింగం కుయిల్ ఫలితం బోడోలాండ్ లాటరీ రోసా డీర్ ఫలితాలను రాష్ట్ర అధికారులు విడుదల చేశారు,

బోడోలాండ్ లాటరీ తంగం నల్లనేరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ కుమరన్ విష్ణు ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ స్వర్ణలక్ష్మి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ వైరం ఫలితం.

బోడోలాండ్ లాటరీ మణి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ లయన్ లైవ్ ఫలితం మరియు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలు ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు 3 PM 7 PM ఫలితాలు వారి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో.

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాల వివరాలు

లాటరీ పేరు బోడోలాండ్ లాటరీ [అస్సాం లాటరీ]
లాటరీ తేదీ 02/03/2024
రాష్ట్రంఅస్సాం
ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది అస్సాం ప్రభుత్వం
ఫలితాల సమయం12 PM, 3 PM, మరియు 7 PM
మొదటి బహుమతి100000 మరియు 50000

అభ్యర్థులు గేమ్‌లోకి ప్రవేశించే ముందు లాటరీ ప్రైజ్ మనీని వెరిఫై చేయాల్సిందిగా అభ్యర్థించారు. టిక్కెట్లు కొనడానికి ముందు సరైన వివరాలను కనుగొనడంలో ఇది మీకు సహాయం చేస్తుంది.

బోడోలాండ్ లాటరీలో మొదటి బహుమతి రూ.1 మరియు 1,00,000, 50,000వ బహుమతి రూ.2, 7,000వ బహుమతి రూ.3, 3500వ బహుమతి రూ.4, 200వ బహుమతి రూ.5, 100వ బహుమతి బహుమతి రూ.7. వివరణాత్మక సమాచారం క్రింద వివరించబడింది.

ముఖ్యమైన లింకులు

అధికారిక సైట్ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
ఆర్టికల్ వర్గంఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
హోమ్పేజీఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాల బహుమతి వివరాలు

బహుమతి నం.మొత్తం
1st బహుమతి1 లక్ష మరియు 50000
2nd బహుమతి7000
3rd బహుమతి3500
4వ బహుమతి200
5వ బహుమతి100
6వ బహుమతి50

ఈరోజు లాటరీ ఫలితాలను ఎలా తనిఖీ చేయాలి

మీరు ఫలితాన్ని తనిఖీ చేయాలనుకుంటే, దిగువన ఉన్న అన్ని దశలను అనుసరించండి -

1: మొదట, మీరు బోడోలాండ్ లాటరీ యొక్క అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లండి, అంటే @bodolotteries.com

2: తర్వాత మీరు నావిగేషన్ మెను బార్‌కి వెళ్లి బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలను శోధించండి

3: ఇప్పుడు మీరు లాటరీ ఫలితం దిగువన చూసి దానిపై క్లిక్ చేయండి.

4: అప్పుడు అన్ని ఫలితాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని మీరు చూస్తారు.

5: PDFని క్లిక్ చేసి, ఈ ఫలితాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

FAQ

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాన్ని నేను ఎక్కడ తనిఖీ చేయవచ్చు?

మీరు మీ బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్ bodolotteries.comలో తనిఖీ చేయవచ్చు లేదా మా వెబ్‌సైట్‌ను త్రో చేయవచ్చు Pricebondhome.net.

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలు ఎప్పుడు ప్రకటించబడతాయి?

ఇది 12 pm, 3 pm మరియు 7 pm టైమ్ స్లాట్‌ల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో చూడవచ్చు.

బోడోలాండ్ లాటరీకి మొదటి బహుమతి ఏమిటి?

బోడోలాండ్ లాటరీ మొదటి బహుమతి రూ. 100000 మరియు 50000/-.

ముగింపు

అస్సాం ప్రభుత్వం అధికారికంగా లాటరీ ఫలితాలను తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో విడుదల చేసింది. కాబట్టి మీరు ఈ రోజు ఫలితాన్ని తనిఖీ చేయాలనుకుంటే, బోడోలాండ్ స్టేట్ లాటరీ యొక్క అధికారిక లింక్‌ను నొక్కండి. బోడోలాండ్ రాష్ట్ర లాటరీ విజేతలందరికీ అభినందనలు.

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు