బోడోలాండ్ లాటరీ

డ్రా తేదీ11/06/2024
రాష్ట్రంఅస్సాం
ఫలితాల సమయం
బహుమతి గెలుచుకుందిINR 100,000 మరియు INR 50,000
ద్వారా నిర్వహించబడుతుందిఅస్సాం ప్రభుత్వం

ఇక్కడ టికెట్ నంబర్‌ని వెతకండి

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం ఈరోజు 11.06.2024 అస్సాం రాష్ట్ర లాటరీ 12 PM 3 PM 7 PM, అధికారిక వెబ్‌సైట్ అంటే bodolotteries.com. ఈ వెబ్‌సైట్ నుండి, మీరు ఈరోజు లాటరీ ఫలితాలను సులభంగా తనిఖీ చేయవచ్చు మరియు లాటరీ విజేతల జాబితాను తనిఖీ చేయడానికి కూడా ఈ పోస్ట్ మీకు సహాయపడుతుంది.

బోడోలాండ్ లాటరీ అధికారులు సింగం కుయిల్ ఫలితం బోడోలాండ్ లాటరీ రోజా డీర్ ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ తంగం నల్లనేరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ కుమారన్ విష్ణు ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ స్వర్ణలక్ష్మి ఫలితాలను నిర్వహిస్తారు.

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం

బోడోలాండ్ లాటరీ వైరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ మణి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ లయన్ లైవ్ ఫలితం మరియు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలు ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మరియు సాయంత్రం 7 గంటలకు. బోడోలాండ్ లాటరీ తంగం నల్లనేరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ కుమరన్ విష్ణు ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ స్వర్ణలక్ష్మి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ వైరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ మణి ఫలితం.

బోడోలాండ్ లాటరీ లయన్ లైవ్ ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం 3 PM 7 PM. బోడోలాండ్ డిపార్ట్‌మెంట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

బోడోలాండ్ సింగం లాటరీ ఫలితం

బోడోలాండ్ సింగం లాటరీ ఫలితం
రోజు – సింగం సిరీస్ డాక్టర్ నం:242DAY – KUIL సిరీస్ డాక్టర్ నం:242
1వ బహుమతి రూ.100000/- 254405
2వ బహుమతి రూ.7000/- 26295
3వ బహుమతి రూ.3500/-
15107 15316 22032 37845 42728
49365 50705 66430 81916 99390
4వ బహుమతి రూ.200/-
1152 1474 1956 XIX 2281 2518 2520
7531 8310 9779
5వ బహుమతి రూ.100/-
0430 2743 4499 XIX 5755 5991 6418
7160 7299 9448
6వ బహుమతి రూ.50/-
0198 1362 3067 XIX 4722 5830 7297
0225 1426 3212 XIX 4800 6002 7639
0362 1505 3249 XIX 4960 6170 7651
0408 1568 3291 XIX 4977 6460 7714
0433 1570 3419 XIX 5161 6522 7771
0532 1578 3488 XIX 5190 6560 7947
0589 1632 3690 XIX 5209 6608 8052
0808 1664 3897 XIX 5242 6667 8096
0839 1896 3918 XIX 5334 6698 8212
1014 2252 4273 XIX 5360 6821 8270
1020 2450 4309 5512 6876 8328
1177 2527 4428 5568 6964 8425
1210 2625 4462 5620 7004 8434
1327 2769 4529 5724 7130 8559
1346 2920 4535 5789 7166 8770
1వ బహుమతి రూ.100000/- 441264
2వ బహుమతి రూ.7000/- 75937
3వ బహుమతి రూ.3500/-
00095 10170 22184 35060 71606
73533 74000 74759 74897 87058
4వ బహుమతి రూ.200/-
1194 2899 3947 XIX 5426 5877 6564
8299 9107 9953
5వ బహుమతి రూ.100/-
0192 0333 0456 XIX 0884 1549 3945
7878 8292 9502
6వ బహుమతి రూ.50/-
0211 2042 3107 XIX 4457 6243 7429
0252 2055 3213 XIX 4465 6348 7450
0357 2153 3469 XIX 4915 6460 7549
0405 2165 3580 XIX 5215 6501 7637
0414 2183 3582 XIX 5371 6506 7822
0595 2284 3735 XIX 5375 6673 7863
0731 2364 3768 XIX 5379 6701 7917
0872 2550 3823 XIX 5393 6906 8041
0939 2554 3876 XIX 5479 6980 8048
0985 2607 4084 XIX 5584 6982 8070
1006 2613 4295 5672 6999 8102
1440 2795 4344 6004 7085 8143
1536 2885 4399 6024 7135 8201
1573 3001 4411 6046 7146 8218
1734 3030 4436 6067 7293 8419

రోజా లాటరీ ఫలితం

రోజా లాటరీ ఫలితం
రోజు – రోసా సిరీస్ డాక్టర్ నం:242డే – డియర్ సీరీస్ డాక్టర్ నం:242
'1వ బహుమతి రూ.100000/- 939721
2వ బహుమతి రూ.7000/- 68413
3వ బహుమతి రూ.3500/-
109478 19280 39341 52638 58285
79462 93309 93647 95023 99542
4వ బహుమతి రూ.200/-
0261 0636 1620 XIX 2236 4361 5058
8263 8364 9742
5వ బహుమతి రూ.100/-
0429 0514 1765 XIX 1980 4892 5761
6104 7719 9361
6వ బహుమతి రూ.50/-
10141 1610 3752 XIX 4982 6083 8026
0331 1646 3987 XIX 5045 6208 8027
0466 1981 4071 XIX 5117 6270 8102
10548 1985 4118 XIX 5132 6411 8119
1064 2204 4200 XIX 5194 6518 8255
1065 2494 4357 XIX 5281 6714 8295
1141 2523 4372 XIX 5317 6800 8507
1150 2530 4542 XIX 5377 6868 8812
1335 2649 4560 XIX 5519 7048 8821
1357 2727 4681 XIX 5599 7375 8846
1394 3020 4744 5659 7519 8876
11419 3233 4748 5748 7612 9044
11421 3285 4783 5793 7741 9109
1436 3344 4876 5904 7799 9192
1474 3385 4974 5940 7951 9379
1వ బహుమతి రూ.100000/- 359136
2వ బహుమతి రూ.7000/- 84996
3వ బహుమతి రూ.3500/-
16199 22754 25512 31926 35143
36117 50090 57171 88936 98796
4వ బహుమతి రూ.200/-
0354 0447 4945 XIX 5614 6431 6858
7496 8446 9882
5వ బహుమతి రూ.100/-
2534 3489 3686 XIX 4418 4611 6580
7037 7861 8986
6వ బహుమతి రూ.50/-
0098 1254 2762 XIX 4785 6363 7972
0141 1290 2857 XIX 4787 6646 8004
0226 1311 2911 XIX 5102 6805 8116
0301 1489 3052 XIX 5205 6949 8195
0331 1633 3252 XIX 5269 6950 8400
0435 1634 3513 XIX 5330 7081 8562
0610 1742 3524 XIX 5374 7164 8635
0612 1820 3643 XIX 5397 7230 8699
0622 1867 3710 XIX 5440 7313 8783
0650 1977 3793 XIX 5775 7476 8801
0696 2114 3985 5887 7565 8807
0718 2209 4199 5907 7640 8817
0754 2334 4468 6096 7790 8981
0882 2650 4485 6116 7853 9038
0967 2668 4759 6285 7954 9166

తంగం లాటరీ ఫలితం

తంగం లాటరీ ఫలితం
రోజు – తంగం సీరీస్ డాక్టర్ నం:242రోజు - వైరం సీరీస్ డాక్టర్ నం:102
1వ బహుమతి రూ.100000/- 116710
2వ బహుమతి రూ.7000/- 04760
3వ బహుమతి రూ.3500/-
03782 08416 15469 23042 23238
23937 47119 57627 60332 98824
4వ బహుమతి రూ.200/-
0264 2408 4395 XIX 4969 6018 6091
7767 8945 9941
5వ బహుమతి రూ.100/-
0468 2321 5216 XIX 5647 6526 6810
7597 9150 9329
6వ బహుమతి రూ.50/-
0171 1371 2811 XIX 4732 6362 7461
0299 1517 2824 XIX 4737 6495 7567
0300 1636 3023 XIX 4774 6608 7675
0534 1734 3085 XIX 4819 6763 7712
0673 1959 3121 XIX 5046 6765 7807
0699 1977 3344 XIX 5169 7003 8024
0734 2039 3357 XIX 5238 7053 8063
0787 2061 3375 XIX 5271 7091 8150
0820 2308 3429 XIX 5326 7101 8413
0836 2317 3433 XIX 5398 7162 8514
0952 2397 3499 5733 7256 8578
1044 2476 3630 5737 7257 8743
1215 2556 3656 5825 7273 8759
1247 2672 4518 6259 7323 8906
1266 2673 4707 6264 7425 9273
1వ బహుమతి రూ.50000/- 276779
2వ బహుమతి రూ.7000/- 06435
3వ బహుమతి రూ.3500/-
20350 24136 31966 38559 69076
72866 72880 85704 89779 95879
4వ బహుమతి రూ.200/-
0582 0756 1051 XIX 1078 2290 2438
4130 5593 9766
5వ బహుమతి రూ.100/-
0291 0668 0853 XIX 2348 3186 3264
7797 9662 9998
6వ బహుమతి రూ.50/-
0251 2350 3438 XIX 5334 6772 7683
0320 2357 3561 XIX 5353 6846 7703
0453 2392 3577 XIX 5588 6948 7772
0569 2449 3605 XIX 5662 6962 7794
0651 2555 3667 XIX 5782 7010 7808
0751 2613 3695 XIX 5858 7013 7847
0811 2680 3718 XIX 5864 7114 8200
1017 2813 3755 XIX 6050 7142 8216
1180 2910 3760 XIX 6240 7228 8396
1301 3029 4029 XIX 6319 7273 8637
1473 3046 4268 6368 7451 8734
1476 3074 4396 6482 7504 8773
1701 3298 5119 6508 7533 8861
1788 3409 5129 6542 7572 8866
2112 3434 5171 6584 7625 8935

నల్లనేరం లాటరీ ఫలితం

నల్లనేరం లాటరీ ఫలితం
రోజు – నల్లనేరం సీరీస్ డాక్టర్ నం:242రోజు - మణి సిరీస్ డాక్టర్ నం:102
1వ బహుమతి రూ.50000/- 419482
2వ బహుమతి రూ.7000/- 83346
3వ బహుమతి రూ.3500/-
07296 17523 49794 53336 63606
68559 69292 69523 73834 75264
4వ బహుమతి రూ.200/-
0400 1036 1168 XIX 1490 1567 3179
7599 9094 9102
5వ బహుమతి రూ.100/-
0068 0162 0379 XIX 2130 4719 7285
7369 9467 9493
6వ బహుమతి రూ.50/-
0252 1269 2751 XIX 4376 6452 7764
0322 1329 2885 XIX 4497 6538 7819
0332 1428 2950 XIX 4647 6559 7839
0443 1480 3020 XIX 4936 6612 7917
0544 1600 3181 XIX 4965 6886 7933
0597 1953 3204 XIX 5042 6997 8087
0605 1959 3264 XIX 5062 7101 8126
0688 1964 3515 XIX 5356 7108 8258
0786 2105 3584 XIX 5603 7137 8304
0858 2386 3918 XIX 5767 7467 8415
1127 2387 4061 5773 7607 8458
1170 2513 4078 5779 7704 8547
1175 2567 4159 5809 7709 8589
1202 2574 4176 5909 7732 8710
1263 2721 4230 5937 7763 8745
1వ బహుమతి రూ.50000/- 735823
2వ బహుమతి రూ.7000/- 69192
3వ బహుమతి రూ.3500/-
05371 12238 34025 34080 57502
68295 74555 93697 95403 97346
4వ బహుమతి రూ.200/-
0628 0658 2285 XIX 3498 5968 6027
7516 8818 9158
5వ బహుమతి రూ.100/-
0058 0297 1489 XIX 2198 3393 4225
8412 8562 9575
6వ బహుమతి రూ.50/-
0031 1608 3772 XIX 5759 7023 8108
0032 1731 4265 XIX 5846 7181 8191
0198 1956 4362 XIX 5972 7191 8214
0483 1958 4463 XIX 5973 7224 8233
0704 1971 4585 XIX 6119 7477 8257
0728 2063 4914 XIX 6317 7482 8349
0754 2341 4960 XIX 6325 7487 8365
0797 2441 5100 XIX 6373 7503 8764
0911 2609 5180 XIX 6577 7751 8847
0933 2705 5193 XIX 6650 7756 8869
0942 3106 5279 6719 7770 8932
1017 3163 5315 6797 7799 9044
1333 3415 5367 6814 7829 9074
1482 3750 5559 6902 7888 9080
1495 3767 5755 6970 8095 9284

కుమరన్ లాటరీ ఫలితం

కుమరన్ లాటరీ ఫలితం
రోజు – కుమార్ సిరీస్ డాక్టర్ నం:242రోజు – విష్ణు శ్రేణి డాక్టర్ నం:242
1వ బహుమతి రూ.50000/- 739611
2వ బహుమతి రూ.7000/- 29838
3వ బహుమతి రూ.3500/- |
02049 25914 31146 32040 41114
47580 52146 52728 55343 71691
4వ బహుమతి రూ.200/-
1133 2527 4029 XIX 4895 5647 6559
7187 8582 9474
5వ బహుమతి రూ.100/-
0595 1996 2853 XIX 3494 4279 6080
7888 8392 8534
6వ బహుమతి రూ.50/-
0049 1773 3211 XIX 4237 5943 7460
0060 1925 3220 XIX 4578 5957 7509
0158 1982 3228 XIX 4660 6009 7707
0468 2048 3268 XIX 5051 6104 7737
0517 2052 3324 XIX 5128 6147 8090
0526 2066 3372 XIX 5195 6148 8099
0564 2325 3393 XIX 5302 6182 8135
0768 2374 3511 XIX 5339 6325 8154
0777 2489 3547 XIX 5507 6333 8436
0853 2648 3704 XIX 5567 6482 8444
1087 2769 3871 5599 6532 8638
1203 2879 3911 5654 6672 8701
1331 2897 3943 5662 6695 8717
1347 2976 3961 5829 6824 8787
1576 3177 4151 5918 6966 8808
1వ బహుమతి రూ.50000/- 364545
2వ బహుమతి రూ.7000/- 58747
3వ బహుమతి రూ.3500/-
21737 37766 40221 40796 45450
46329 61455 80863 85214 94080
4వ బహుమతి రూ.200/-
0909 3574 4426 XIX 4558 4598 5491
7223 8804 8832
5వ బహుమతి రూ.100/-
1306 2010 3413 XIX 3668 4102 5259
7322 9024 9143
6వ బహుమతి రూ.50/-
0046 1180 3054 XIX 4554 6371 7402
0135 1231 3074 XIX 4792 6382 7407
0190 1465 3081 XIX 4793 6403 7538
0206 1474 3095 XIX 4796 6481 7678
0216 1532 3153 XIX 4903 6487 7748
0292 1566 3418 XIX 4983 6579 7827
0366 1717 3776 XIX 5117 6598 7966
0663 1771 3823 XIX 5348 6607 7990
0692 1990 4047 XIX 5375 6998 7991
0767 2031 4061 XIX 5386 7024 8103
0801 2165 4081 5395 7047 8286
0811 2368 4262 5537 7074 8650
0877 2523 4270 5680 7100 8656
0999 2652 4278 5709 7318 8890
1141 2779 4365 5762 7372 8930

స్వర్ణలక్ష్మి లాటరీ ఫలితం

స్వర్ణలక్ష్మి లాటరీ ఫలితం
స్వర్ణలక్ష్మి సిరీస్ డా. నం:242డే - లయన్ సిరీస్ డాక్టర్ నం:102
1వ బహుమతి రూ.50000/- 735827
2వ బహుమతి రూ.7000/- 68127
3వ బహుమతి రూ.3500/-
13310 24272 35209 46195 57151
57362 68863 79719 81433 92274
4వ బహుమతి రూ.200/-
1442 1960 2245 XIX 3333 3581 5670
6231 7196 8937
5వ బహుమతి రూ.100/-
3023 3097 3356 XIX 3383 3414 3657
5885 6559 7130
6వ బహుమతి రూ.50/-
0035 1834 3218 XIX 4461 5182 6955
0060 1966 3265 XIX 4557 5277 7161
0061 2067 3334 XIX 4602 5586 7417
0189 2085 3418 XIX 4624 5597 7459
0382 2206 3480 XIX 4682 5604 7566
0386 2372 3488 XIX 4767 5620 7568
0506 2390 3501 XIX 4850 5851 7761
1098 2473 3539 XIX 4852 6045 7848
1305 2487 3666 XIX 4866 6066 8180
1424 2527 3709 XIX 4886 6092 8208
1463 2610 3815 4935 6119 8272
1621 2753 3848 4997 6337 8314
1636 2781 3983 5021 6567 8353
1745 2902 4102 5043 6676 8386
1810 3186 4184 5174 6793 8442
1వ బహుమతి రూ.50000/- 256929
2వ బహుమతి రూ.7000/- 56233
3వ బహుమతి రూ.3500/-
12159 23370 34500 34865 45200
56696 67812 78963 89126 91505
4వ బహుమతి రూ.200/-
2236 2616 2986 XIX 3892 4300 4906
6386 8328 8563
5వ బహుమతి రూ.100/-
0350 1599 2498 XIX 4846 5676 6326
8467 8861 9993
6వ బహుమతి రూ.50/-
0036 1519 2425 XIX 3635 5468 6810
0092 1540 2534 XIX 3739 5719 6920
0267 1557 2641 XIX 3786 5775 7259
0269 1614 2644 XIX 3805 5869 7336
0412 1621 2674 XIX 4185 5927 7692
0714 1934 2844 XIX 4243 5961 7822
0816 1977 2967 XIX 4485 6094 7894
1018 2006 3055 XIX 4687 6125 8219
1150 2124 3112 XIX 4745 6236 8397
1160 2178 3148 XIX 4821 6388 8446
1273 2186 3237 5011 6430 8501
1282 2189 3311 5052 6538 8514
1322 2200 3329 5098 6654 8669
1410 2342 3344 5201 6701 8702
1432 2407 3523 5279 6755 9244

అస్సాం లాటరీ ఫలితం

ఇక్కడ మీరు ఈరోజు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలను కనుగొనవచ్చు, ప్రత్యక్ష బోడోలాండ్ రాష్ట్ర లాటరీ ఫలితం మధ్యాహ్నం 3 PM 7 PM, అస్సాం ప్రభుత్వం బోడోలాండ్ లాటరీని నిర్వహిస్తుంది. ఈ పోస్ట్ నుండి, మీరు సింగం కుయిల్ ఫలితం బోడోలాండ్ లాటరీ రోసా డీర్ ఫలితాన్ని సులభంగా కనుగొనవచ్చు,

అస్సాం ప్రభుత్వం బోడోలాండ్ రాష్ట్ర లాటరీని నిర్వహించింది. ఈ పోస్ట్ నుండి, మీరు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం విజేతలను సులభంగా కనుగొనవచ్చు. సింగం కుయిల్ ఫలితం బోడోలాండ్ లాటరీ రోసా డీర్ ఫలితాలను రాష్ట్ర అధికారులు విడుదల చేశారు,

బోడోలాండ్ లాటరీ తంగం నల్లనేరం ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ కుమరన్ విష్ణు ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ స్వర్ణలక్ష్మి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ వైరం ఫలితం.

బోడోలాండ్ లాటరీ మణి ఫలితం, బోడోలాండ్ లాటరీ లయన్ లైవ్ ఫలితం మరియు బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలు ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం 3 PM 7 PM ఫలితాలు వారి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో.

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాల వివరాలు

లాటరీ పేరు బోడోలాండ్ లాటరీ [అస్సాం లాటరీ]
లాటరీ తేదీ 11/06/2024
రాష్ట్రంఅస్సాం
ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది అస్సాం ప్రభుత్వం
ఫలితాల సమయం12 PM, 3 PM, మరియు 7 PM
మొదటి బహుమతి100000 మరియు 50000

అభ్యర్థులు గేమ్‌లోకి ప్రవేశించే ముందు లాటరీ ప్రైజ్ మనీని వెరిఫై చేయాలి. టిక్కెట్లు కొనడానికి ముందు సరైన వివరాలను కనుగొనడంలో ఇది మీకు సహాయం చేస్తుంది. బోడోలాండ్ లాటరీలో మొదటి బహుమతి రూ.1 మరియు 1,00,000, 50,000వ బహుమతి రూ.2, 7,000వ బహుమతి రూ.3, 3500వ బహుమతి రూ.4, 200వ బహుమతి రూ.5, 100వ బహుమతి బహుమతి రూ.7. వివరణాత్మక సమాచారం క్రింద వివరించబడింది.

ముఖ్యమైన లింకులు

అధికారిక సైట్bodolotteries.com
ఆర్టికల్ వర్గంబోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం
హోమ్పేజీPricebondhome.net

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాల బహుమతి వివరాలు

బహుమతి నం.మొత్తం
1st బహుమతి1 లక్ష మరియు 50000
2nd బహుమతి7000
3rd బహుమతి3500
4వ బహుమతి200
5వ బహుమతి100
6వ బహుమతి50

ఈరోజు లాటరీ ఫలితాలను ఎలా తనిఖీ చేయాలి

మీరు ఫలితాన్ని తనిఖీ చేయాలనుకుంటే, దిగువన ఉన్న అన్ని దశలను అనుసరించండి -

1: ముందుగా, మీరు బోడోలాండ్ లాటరీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లండి, అంటే @bodolotteries.com

2: తర్వాత మీరు నావిగేషన్ మెను బార్‌కి వెళ్లి బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలను శోధించండి

3: ఇప్పుడు మీరు లాటరీ ఫలితం దిగువన చూసి దానిపై క్లిక్ చేయండి.

4: అప్పుడు అన్ని ఫలితాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని మీరు చూస్తారు.

5: PDFని క్లిక్ చేసి, ఈ ఫలితాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

FAQ

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాన్ని నేను ఎక్కడ తనిఖీ చేయవచ్చు?

మీరు మీ బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్ bodolotteries.com లేదా మా వెబ్‌సైట్ pricebondhome.netలో తనిఖీ చేయవచ్చు.

బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితాలు ఎప్పుడు ప్రకటించబడతాయి?

ఇది 12 pm, 3 pm మరియు 7 pm టైమ్ స్లాట్‌ల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో చూడవచ్చు.

బోడోలాండ్ లాటరీకి మొదటి బహుమతి ఏమిటి?

బోడోలాండ్ లాటరీ మొదటి బహుమతి రూ. 100000 మరియు 50000/-.

ముగింపు

అస్సాం ప్రభుత్వం అధికారికంగా లాటరీ ఫలితాలను తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో విడుదల చేసింది. కాబట్టి మీరు ఈ రోజు ఫలితాన్ని తనిఖీ చేయాలనుకుంటే, బోడోలాండ్ స్టేట్ లాటరీ యొక్క అధికారిక లింక్‌ను నొక్కండి. బోడోలాండ్ రాష్ట్ర లాటరీ విజేతలందరికీ అభినందనలు.

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు