அனைத்து பாகிஸ்தான் பரிசுப் பத்திரம் வென்ற தொகை சமீபத்திய 2022

All Pakistan Prize bond winning amount latest 2022  and numbers of the amount in PKR RS, 100, RS,200, RS, 750, RS, 7500, RS, 15000, RS, 25000 and 40000 with 40,000 Premium amount check below in the table. You can also check the number of prizes on the list. The winning amount of All Pakistan Prize bond is different according to the Prize bond price. These amount of All Pakistan Prize bond and numbers of prizes are got from the Scheduled State Bank Of Pakistan.

முதல் பரிசுதொகைபரிசுகளின் எண்ணிக்கை2வது பரிசு number of prizes3வது பரிசுnumber of prizes
700,00010012,00,000310001199
7,5000020012,50,000512502394
15,00,00075015,00,000393001696
3,000,0001,50011,000,000318,5001696
15,000,0007,50015,000,000393,0001696
30,000,00015,00011,000,000031,850001696
50,000,00025,000115,000,00033,120001696
75,000,00040,000125,000,00035,00,0001696
80,000,00040,000 பிரீமியம்130,000,00035,00,0001696

Pakistan Government starts an interest-free National Prize bond of RS. 10 after the partition of the Sub-continent in 1960. After that, these prize bond was issued,5, 11, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 and 25000. This amount depends upon the prize bond amount.

Screenshot of Pakistan Prize Bond


The draw of All Pakistan Prize bond was held after three months under the Pakistan national saving. The prize bond of RS.5 was issued in 1964, RS. 10 IN 1960, and the prize bond of 40.000 was held in 1999.

All Pakistan Prize bond Schedule 2022

Check the All Pakistan Prize bond schedule for 2022. All results of the schedule are in the following table, which will be very helpful for those who want to know about the date and day held in 2022.

வரிசை எண்வரைதல் எண்வரைதல் தேதிDraw CityBond Price
189th17-01-2022பெஷாவர்Rs.750
237th15-02-2022ஹைதெராபாத்Rs.100
389th15-02-2022முசாபராபாத்தைRs.1,500
420th10-03-2022குவெட்டாRs.40,000 Premium
55th10-03-2022ராவல்பிண்டிRs.25,000 Premium
689th15-03-2022லாகூர்Rs.200
790th15-04-2022கராச்சிRs.750
838th16-05-2022பைசலாபாத்Rs.100
990th16-05-2022ராவல்பிண்டிRs.1,500
106th10-06-2022ஹைதெராபாத்Rs.25,000 Premium
1121st10-06-2022முசாபராபாத்தைRs.40,000 Premium
1290th15-06-2022முல்தான்Rs.200
1391st15-07-2022லாகூர்Rs.750
1491st15-08-2022பெஷாவர்Rs.1,500
1539th15-08-2022முசாபராபாத்தைRs.100
1622nd12-09-2022கராச்சிRs.40,000 Premium
177th12-09-2022பைசலாபாத்Rs.25,000 Premium
1891st15-09-2022ஹைதெராபாத்Rs.200
1992nd17-10-2022குவெட்டாRs.750
2040th15-11-2022ராவல்பிண்டிRs.100
2192nd15-11-2022கராச்சிRs.1,500
228th12-12-2022லாகூர்Rs.25,000 Premium
2323rd12-12-2022முல்தான்Rs.40,000 Premium
2492nd15-12-2022பைசலாபாத்Rs.200

You can save and download the latest prize bond draw schedule for 2022. All information about prize bond draw, time, day, and City with an update on Pricebondhome.net. Every Bond Event held 4 times in a year means after 3 months.

I hope this information will be useful for you to know about the winning prize of All Pakistan Prize bond.

Is the date of Prize Bond Draws fixed?

ஆம், புதிய ஆண்டைத் தொடங்குவதற்கு முன் டிரா தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Where and how I can check Prize Bond Result?

You can check the prize bond number and match that number with the winning numbers. if the complete number is mated then you are lucking and winning, and you can also check the latest prize bond result on Pricebondhome.net.

Can i Download the Schedule of the Prize Bond?

ஆம், பரிசுப் பத்திர அட்டவணை 2022 இல் வலது கிளிக் செய்து சேமிக்கவும்.

What should I do after winning the prize bond?

you can get the amount of the prize bond from the State Bank of Pakistan within 6 years. you need just the original CNIC and the original Prize bond.

who can purchase Prize Bonds?

பாகிஸ்தானிய குடியுரிமை மற்றும் பாகிஸ்தானிய செல்லுபடியாகும் CNIC உள்ள அனைத்து மக்களும்.

ஒரு கருத்துரையை