නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද

නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද 28.06.2024

අද දින නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ජයග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව: නිර්මාල් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් 28.06.2024 දින කේරළ ලොතරැයිය මගින් පවත්වනු ලැබේ.

දැන් පරීක්ෂා කරන්න