පනස්-පනස් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

පනස්-පනහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල අද (07.12.2022)

පනස්-පනස් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල අද ජයග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව: 07.12.2022 දින කේරළ ලොතරැයිය විසින් පනස්-පනහ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් පවත්වනු ලැබේ.

දැන් පරීක්ෂා කරන්න