නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය (08.12.2023) නවතම ප්‍රතිඵලය

නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද ජයග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව: නිර්මාල් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් 08.12.2023 දින කේරළ ලොතරැයි නිලධාරීන් විසින් පවත්වනු ලැබේ. ප්රතිඵල ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්රකාශයට පත් කෙරේ. කේරළ ප්‍රාන්ත රජය නිර්මාල් ලොතරැයිය කළමනාකරණය කරයි.

සතිපතා කේරළ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් සෑම සතිපතා ලොතරැයියක් සඳහාම දිනුම් ඇදීමේ දිනයේ සවස තුනට පවත්වනු ලැබේ.. 

එදිනම, ලොතරැයි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රතිඵල 24/7 ප්‍රවේශ විය හැකි කේරළ ලොතරැයියේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි. මීට අමතරව, කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

කේරළ ප්‍රාන්ත ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
“සජීවී නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල NR-357”
නිර්මාල් ලොතරැයිය අංක NR-353 වෙනි දිනුම් ඇදීම 01-12-2023 දින පැවැත්විණි
තිරුවන්තපුරම් බේකරි හන්දිය අසල ගෝර්කි භවන්හිදී
සජීවී ප්‍රතිඵලය පස්වරු 02:55ට ආරම්භ වේ
නිල ප්‍රතිඵලය සවස 03:55 සිට ලබා ගත හැක
පළමු ත්‍යාගය රු.1/- (ලක්ෂ 7,000,000)
NK 664947 (CHITTUR)
Agent Name: RATHEESH K
නියෝජිතායතන අංකය: P 5692
සැනසිලි ත්‍යාගය රු. 8,000/-
NA 664947 NB 664947
NC 664947 ND 664947
NE 664947 NF 664947
NG 664947 NH 664947
NJ 664947 NL 664947 NM 664947
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- [10,00,000 ලක්ෂ]
NH 216727 (THRISSUR)
Agent Name: BIBIN RAJ K V
නියෝජිතායතන අංකය: R 7852
3 වන ත්‍යාගය රු. 100,000/- [ලක්ෂය]
1) NA 479485 (IDUKKI)
2) NB 996853 (ERNAKULAM)
3) NC 869503 (KARUNAGAPALLY)
4) ND 308942 (PAYYANUR)
5) NE 269627 (GURUVAYOOR)
6) NF 912124 (KAYAMKULAM)
7) NG 847172 (THRISSUR)
8) NH 565340 (THIRUVANANTHAPURAM)
9) NJ 926567 (KOTTAYAM)
10) NK 856376 (KOLLAM)
11) NL 568705 (THRISSUR)
12) NM 264718 (IDUKKI)
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 5,000/-
0807 1141 2690 2695 4109 4110 5271 5280 5711 6586 7233 7258 7961 8032 8245 8922 9234 9624
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 1,000/-
0910 1014 1286 1387 1427 1473 2006 2383 2838 2956 3270 3805 4049 4076 4346 4803 4860 5218 5880 6273 6531 7301 7307 7693 7932 7946 7963 8139 8168 8382 8695 8841 9076 9099 9144
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 500/-
0009 0624 0986 1164 1456 1803 1924 2001 2102 2199 2334 2699 2716 2727 2896 2928 3167 3304 3317 3597 3613 3734 3777 3801 3885 4019 4030 4224 4368 4386 4562 4611 5109 5118 5166 5183 5601 5691 5781 5865 5904 6147 6173 6313 6354 6363 6435 6447 6828 6841 6862 6897 6916 6929 7240 7425 7449 7498 7533 7573 7580 7652 7854 7926 7972 8120 8140 8187 8376 8419 8435 8549
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
0019 0165 0181 0189 0337 0389 0443 0502 0526 0575 0664 0679 0685 0930 1437 1477 1614 1616 1652 1702 1746 1999 2017 2046 2066 2085 2100 2184 2377 2396 2423 2491 2506 2531 2592 2863 3242 3308 3371 3476 3560 3630 3644 3661 3674 3732 3882 3976 3991 4015 4032 4082 4168 4239 4372 4437 4525 4590 4632 4767 5094 5162 5181 5345 5405 5425 5657 5668 5777 5870 6357 6373 6437 6474 6530 6613 6617 6665 6670 6699 6722 6743 6861 6900 6970 6974 6993 7112 7229 7363 7385 7460 7546 7647 7745 7778 8031 8054 8136 8158 8190 8258 8271 8393 8771 8798 8833 8858 9013 9131 9153 9273 9277 9297
නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද
නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල සජීවීව

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ කේරළ රජය විසිනි. මෙම සටහනේ අරමුණ වන්නේ අද දින කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රාහක ලැයිස්තු වෙත ඔබට නොමිලේ සහ පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දීමයි.

ඔබට (සහභාගීවන්නන්ට) යාවත්කාලීනව සිටීමට හැකි වන පරිදි ලොතරැයි ලැයිස්තුව දිනපතා යාවත්කාලීන වේ. NIRMAL ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රාහී ත්‍යාගය ලක්ෂ 70 කි.

දිනුම් ඇදීම් තිරුවානන්තපුරම් බේකරි හන්දිය අසල ගෝර්කි භවන්හිදී පැවැත්විණි. KARUNYA Lottery Result යනු කේරළ ලොතරැයි දෙපාර්තමේන්තුවේ සතිපතා ලොතරැයි ක්‍රමයකි.

කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ නිල වෙබ් අඩවියමෙහි ක්ලික් කරන්න
කේරළ ලොතරැයියමෙහි ක්ලික් කරන්න
මුල් පිටුවමෙහි ක්ලික් කරන්න

නිර්මාල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ දළ විශ්ලේෂණය

ලොතරැයි නම නිර්මාල්
ලොතරැයි දිනය 08 දෙසැම්බර් 2023
රජයේකේරල
විසින් කළමනාකරණය කරන ලදී කේරළ රජය
ප්‍රතිඵල කාලය10:55 AM, 3 PM, 7 PM
පළමු ත්‍යාගයලක්ෂ 70'00'000

නිර්මාල් ලොතරැයි ත්‍යාග විස්තර

ත්‍යාග අංකප්රමාණය
1st ත්‍යාගයලක්ෂ 70'00'000
සැනසිලි ත්‍යාගයරුපියල්. 8000
2nd ත්‍යාගයරුපියල්. 1'00'000
3 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 1'00'000
4 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 5000
5 වන ත්‍යාගයරුපියල්. 1000
6 වන ත්‍යාගයරු. 5000
7 වන ත්‍යාගයරු. 100

අවසන් වචන

කේරළ රජය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් සිය නිල වෙබ් අඩවියෙන් නිකුත් කළේය. නිර්මාල් ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයා දිනුම් ඇදීමෙන් දින 30ක් ඇතුළත අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සමඟ ලොතරැයි පත්‍රය අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සියලුම වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයින්ට අපි සුබ පතන්නෙමු.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය