කරුන්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද 06.07.2024

කරුණ්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද ජයග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව: KARUNYA ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් 06.07.2024 දින කේරළ ලොතරැයි නිලධාරීන් විසින් පවත්වනු ලැබේ. ප්රතිඵල ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්රකාශයට පත් කෙරේ. KARUNYA ලොතරැයිය කළමනාකරණය කරන්නේ කේරළ ප්‍රාන්ත රජයයි.

සතිපතා කේරළ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් සෑම සතිපතා ලොතරැයියක් සඳහාම දිනුම් ඇදීමේ දිනයේ සවස තුනට පවත්වනු ලැබේ.. එදිනම, ලොතරැයි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රතිඵල 24/7 ප්‍රවේශ විය හැකි කේරල ලොතරැයියේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි. මීට අමතරව, කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

කරුන්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

සජීවී කරුන්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය KR-661
661-06-07 දින පැවැත් වූ කාරුණික ලොතරැයි අංකය KR-2024 වැනි දිනුම් ඇදීම
තිරුවන්තපුරම් බේකරි හන්දිය අසල ගෝර්කි භවන්හිදී
සජීවී ප්‍රතිඵලය පස්වරු 02:55ට ආරම්භ වේ
නිල ප්‍රතිඵලය සවස 03:55 සිට ලබා ගත හැක
සජීවී-ලොතරැයි ප්‍රතිඵල බැලීමට අලුතින් එකතු කළ අංක!
පළමු ත්‍යාගය රු.80,00,000/- (ලක්ෂ 80)
KO 978869 (තිරුර්)
නියෝජිතයාගේ නම: සුරේෂ් ටී.පී
නියෝජිතායතන අංකය: M 4754
සැනසිලි ත්‍යාගය රු. 8,000/-
KN 978869 KP 978869
KR 978869 KS 978869
KT 978869 KU 978869
KV 978869 KW 978869
KX 978869 KY 978869 KZ 978869
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- (ලක්ෂ 5,00,000)
KW 691767 (කන්හන්ගාඩ්)
නියෝජිතයාගේ නම: අජිත් කුමාර එන්
නියෝජිතායතන අංකය: S 498
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/- (ලක්ෂ 100,000) 
KN 912692 (තිරුවනන්තපුරම්)
KO 931628 (කාසරගොඩ)
KP 573546 (වඩකර)
KR 502757 (කොට්ටයම්)
KS 264950 (තිරුවනන්තපුරම්)
KT 149494 (කොල්ලම්)
KU 314142 (ඉරිංජලකුඩ)
KV 539285 (කෝසිකෝඩේ)
KW 547019 (ත්‍රිසූර්)
KX 916820 (කරුණාගපල්ලි)
KY 771307 (වයනාඩු)
KZ 628161 (එර්නාකුලම්)
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 5,000/-
0454 0565 0954 1497 1976 2118 2513 3745 4075 4131 5526 5752 5835 6699 7465 7882 9140 9423
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 2,000/-
2364 2366 2950 4125 4990 5218 6727 8915 9411 9844
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 1000/-
1112 2308 2425 2429 3004 3054 3690 5675 6041 7855 8715 8993 9723 9925
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 500/-
0137 0264 0282 0601 0619 0781 0838 0889 0946 1424 1517 1665 1690 1833 1899 1974 1977 2098 2136 2235 2437 2739 2981 2997 3152 3196 3207 3265 3302 3361 3423 3479 3522 3535 3683 3838 3877 3897 3945 4074 4121 4274 4554 4710 4799 4862 5104 5120 5173 5901 5941 6196 6210 6340 6620 6955 7020 7031 7205 7437 7517 7601 7696 7751 7784 7952 8109 8115 8477 8536 8733 8896
8 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/- 
0182 0376 0425 0435 0467 0474 0768 0826 0910 0922 0985 1010 1083 1111 1225 1238 1270 1325 1340 1362 1460 1508 1555 1618 1670 1696 1699 1873 1987 2045 2250 2269 2450 2479 2610 2838 2868 2894 2919 3035 3158 3209 3259 3321 3463 3474 3593 3601 3765 3802 3855 3993 4009 4078 4114 4141 4182 4287 4379 4525 4538 4632 4670 4746 4777 4827 5010 5086 5174 5188 5192 5249 5328 5407 5421 5480 5493 5506 5589 5730 5811 5920 6023 6060 6066 6140 6268 6412 6424 6511 6531 6624 7036 7063 7317 7351 7434 7466 7559 7621 7926 7965 8457 8484 8578 8626 8657 8848 9023 9095

කේරළ රජය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල කළමනාකරණය කරයි. අද දින කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ජයග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තු වෙත ඔබට නොමිලේ සහ පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දීම මෙම සටහනේ අරමුණයි. ඔබට (සහභාගීවන්නන්ට) යාවත්කාලීනව සිටීමට හැකි වන පරිදි ලොතරැයි ලැයිස්තුව දිනපතා යාවත්කාලීන වේ. KARUNYA ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රාහී ත්‍යාගය ලක්ෂ 80 කි. දිනුම් ඇදීම් තිරුවානන්තපුරම් බේකරි හන්දිය අසල ගෝර්කි භවන්හිදී පැවැත්විණි. STHREE-SAKTHI ලොතරැයි ප්‍රතිඵල කාලසටහනට අනුව සතිපතා මෙහි ඇත.

කරුන්‍යා ලොතරැයිය වැදගත් සබැඳි

කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ නිල වෙබ් අඩවියමෙහි ක්ලික් කරන්න
කේරළ ලොතරැයියමෙහි ක්ලික් කරන්න
මුල් පිටුවමෙහි ක්ලික් කරන්න

පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය කේරල ලොතරැයි

ලොතරැයි නම කරුණ්‍යා
ලොතරැයි දිනය 06/07/2024
රජයේකේරල
විසින් කළමනාකරණය කරන ලදී කේරළ රජය
ප්‍රතිඵල කාලය10:55 AM, 3 PM, 7 PM
පළමු ත්‍යාගයලක්ෂ 70'00'000

කරුණ්‍යා ලොතරැයි ත්‍යාග විස්තර

ත්‍යාග අංකප්රමාණය
1st ත්‍යාගයලක්ෂ 80'00'000
සැනසිලි ත්‍යාගයරුපියල්. 8000
2nd ත්‍යාගයරුපියල්. 5'00'000
3 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 1'00'000
4 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 5000
5 වන ත්‍යාගයරුපියල්. 2000
6 වන ත්‍යාගයරු. 1000
7 වන ත්‍යාගයරු. 500
8 වන ත්‍යාගයරු. 100

අවසන් වචන

කේරළ රජය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් සිය නිල වෙබ් අඩවියෙන් නිකුත් කළේය. ජයග්‍රාහකයා දිනුම් ඇදීමෙන් දින 30ක් ඇතුළත අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සමඟ ලොතරැයි ටිකට් පත අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය