කරුණ්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද 4.2.2023 (සජීවී) කේරළ ලොතරැයිය

කරුණ්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද ජයග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව: KARUNYA ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් 4.2.2023 දින කේරළ ලොතරැයි නිලධාරීන් විසින් පවත්වනු ලැබේ. ප්රතිඵල ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්රකාශයට පත් කෙරේ. KARUNYA ලොතරැයිය කළමනාකරණය කරන්නේ කේරළ ප්‍රාන්ත රජයයි.

සතිපතා කේරළ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් සෑම සතිපතා ලොතරැයියක් සඳහාම දිනුම් ඇදීමේ දිනයේ සවස තුනට පවත්වනු ලැබේ.. එදිනම, ලොතරැයි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රතිඵලය 24/7 ප්‍රවේශ විය හැකි කේරල ලොතරැයියේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි. මීට අමතරව, කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

කරුණ්‍යා ලොතරැයි ප්රතිඵල

කරුණ්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ තිර රුවක්

කරුණ්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද

අද කරුන්‍යා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ තිර රුවක්
KARUNYA ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ තිර රුව සජීවීව

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ කේරළ රජය විසිනි. මෙම සටහනේ අරමුණ වන්නේ අද දින කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රාහක ලැයිස්තු වෙත ඔබට නොමිලේ සහ පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දීමයි. ඔබට (සහභාගීවන්නන්ට) යාවත්කාලීනව සිටීමට හැකි වන පරිදි ලොතරැයි ලැයිස්තුව දිනපතා යාවත්කාලීන වේ. KARUNYA ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රාහී ත්‍යාගය ලක්ෂ 80 කි. දිනුම් ඇදීම් තිරුවානන්තපුරම් බේකරි හන්දිය අසල ගෝර්කි භවන්හිදී පැවැත්විණි. STHREE-SAKTHI ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය කාලසටහනට අනුව සතිපතා මෙහි ඇත.

වැදගත් සබැඳි

කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ නිල වෙබ් අඩවියමෙහි ක්ලික් කරන්න
කේරළ ලොතරැයියමෙහි ක්ලික් කරන්න
මුල් පිටුවමෙහි ක්ලික් කරන්න

පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය කරුණ්‍යා ලොතරැයි ප්රතිඵල

ලොතරැයි නම කරුණ්‍යා
ලොතරැයි දිනය 04 පෙබරවාරි 2023
රජයේකේරල
විසින් කළමනාකරණය කරන ලදී කේරළ රජය
ප්‍රතිඵල කාලය10:55 AM, 3 PM, 7 PM
පළමු ත්‍යාගයලක්ෂ 70'00'000

කරුණ්‍යා ලොතරැයි ත්‍යාග විස්තර

ත්‍යාග අංකප්රමාණය
1st ත්‍යාගයලක්ෂ 80'00'000
සැනසිලි ත්‍යාගයරුපියල්. 8000
2nd ත්‍යාගයරුපියල්. 5'00'000
3 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 1'00'000
4 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 5000
5 වන ත්‍යාගයරුපියල්. 2000
6 වන ත්‍යාගයරු. 1000
7 වන ත්‍යාගයරු. 500
8 වන ත්‍යාගයරු. 100

අවසන් වචන

කේරළ රජය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් සිය නිල වෙබ් අඩවියෙන් නිකුත් කළේය. ජයග්‍රාහකයා දිනුම් ඇදීමෙන් දින 30ක් ඇතුළත අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සමඟ ලොතරැයි ටිකට් පත අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. දිනපතා යාවත්කාලීන වූ කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට අපගේ වෙබ් අඩවිය පිටු සලකුණු කරන්න.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය