පනස්-පනහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල FF 75 අද 29.11.2023

පනස්-පනහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල අද දින ජයග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තු දිනුම් ඇදීම් 29.11.2023 දින කේරළ ලොතරැයි නිලධාරීන් විසින් පවත්වනු ලැබේ. ප්රතිඵල ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්රකාශයට පත් කෙරේ. කේරළ ප්‍රාන්ත රජය පනස්-පනස් ලොතරැයිය කළමනාකරණය කරයි.

සතිපතා කේරළ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් සෑම සතිපතා ලොතරැයියක් සඳහාම දිනුම් ඇදීමේ දිනයේ සවස තුනට පවත්වනු ලැබේ.. 

පනස්-පනහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල FF 75

කේරළ ප්‍රාන්ත ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
ෆිෆ්ටි ෆිෆ්ටි ලොතරැයිය අංක FF-75 දිනුම් ඇදීම 29-11-2023 දින පැවැත්විණි
තිරුවන්තපුරම් බේකරි හන්දිය අසල ගෝර්කි භවන්හිදී
සජීවී ප්‍රතිඵලය පස්වරු 02:55ට ආරම්භ වේ
නිල ප්‍රතිඵල සවස 04:30 සිට ලබා ගත හැක
පළමු ත්‍යාගය රු. 1/- [කෝටි 1,00,00,000]
FU 547717 (PALAKKAD)
Agent Name: ASHIK V
නියෝජිතායතන අංකය: P 4344
සැනසිලි ත්‍යාගය රු. 8,000/-
FN 547717 FO 547717
FP 547717 FR 547717
FS 547717 FT 547717
FV 547717 FW 547717
FX 547717 FY 547717 FZ 547717
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- (ලක්ෂ 1,000,000)
FS 751658 (ERNAKULAM)
Agent Name: SUJITH S S
Agency No: E 9736
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/-
0359 1417 1785 2060 2225 2236 2264 2339 3413 3436 4078 4180 4301 4772 5416 5928 6547 7468 7849 8202 9410 9414
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 2,000/-
1680 1912 3397 3809 4479 4865 5003 5320 5857 5867 7807 9952
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 1,000/-
0852 0999 1813 2184 2975 3274 3307 3939 4268 4462 5056 5243 5286 6618 6808 7058 7319.
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 500/-
0050 0097 0122 0164 0228 0392 0449 0468 0630 0664 0697 0815 0917 0943 0974 1184 1202 1234 1247 1377 1507 1660 1750 1797 1958 2080 2087 2292 2344 2389 2601 2796 2823 2928 2966 3115 3117 3283 3390 3428 3441 3577 3585 3626 3708 3847 4222 4394 4412 5144 5343 5388 5406 5471 5634 5826 5919 5940 5971 6138 6143 6217 6307 6361 6562 6606 6839 6892 7027 7104 7142 7393 7560 7667 7771 7833 7902 7956 8035 8115 8189 8224 8395 8611 8635 8958 8967 8977 8982 8985
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
0033 0052 0055 0340 0365 0383 0436 0452 0680 0682 0722 0763 0875 1077 1096 1170 1272 1314 1354 1521 1634 2024 2038 2078 2281 2370 2395 2398 2451 2620 2715 2833 2988 3084 3270 3583 3628 3693 3716 3727 4039 4117 4249 4373 4410 4545 4555 4678 4696 4738 4760 4769 4777 4793 4811 4818 4832 5084 5136 5148 5169 5381 5433 5487 5566 5600 5622 5623 5814 5816 5968 6032 6086 6102 6128 6150 6158 6170 6190 6213 6348 6389 6465 6633 6708 6784 6887 6935 6976 7029 7043 7057 7166 7173 7188 7298 7305 7353 7452 7599 7692 7791 7813 7856 7939 8029
පනස් පනහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
පනස් පනහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද
පනස්-පනහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල සජීවීව

එදිනම, ලොතරැයි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රතිඵල 24/7 ප්‍රවේශ විය හැකි කේරළ ලොතරැයියේ නිල වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි. මීට අමතරව, කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ලොතරැයියේ ජයග්‍රාහී ත්‍යාගය 10'000'000 කි. දිනුම් ඇදීම් තිරුවානන්තපුරම් බේකරි හන්දිය අසල ගෝර්කි භවන්හිදී පැවැත්විණි.

ලොතරැයි ප්‍රතිඵල කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ කේරළ රජය විසිනි. මෙම සටහනේ අරමුණ වන්නේ අද දින කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රාහක ලැයිස්තු වෙත ඔබට නොමිලේ සහ පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා දීමයි. කරුණ්‍යා ප්ලස් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය කේරළ ලොතරැයි ටිකට්පත් හිමියන්ට ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සතිපතා ක්‍රියාත්මක වේ.

වැදගත් සබැඳි

කේරළ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ නිල වෙබ් අඩවියමෙහි ක්ලික් කරන්න
කේරළ ලොතරැයියමෙහි ක්ලික් කරන්න
මුල් පිටුවමෙහි ක්ලික් කරන්න

පනස්-පනස් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ දළ විශ්ලේෂණය

ලොතරැයි නම පනස්-පනස්
ලොතරැයි දිනය 29 නොවැම්බර් 2023
රජයේකේරල
විසින් කළමනාකරණය කරන ලදී කේරළ රජය
ප්‍රතිඵල කාලය10:55 AM, 3 PM, 7 PM
පළමු ත්‍යාගයලක්ෂ 10'000'000

ලොතරැයි ත්‍යාග විස්තර පනස්-පනස්

ත්‍යාග අංකප්රමාණය
1st ත්‍යාගයලක්ෂ 10'000'000
සැනසිලි ත්‍යාගයරුපියල්. 8000
2nd ත්‍යාගයරුපියල්. 1'00'000
3 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 5000
4 වැනි ත්‍යාගයරුපියල්. 2000
5 වන ත්‍යාගයරුපියල්. 1000
6 වන ත්‍යාගයරු. 500
7 වන ත්‍යාගයරු. 100

අවසන් වචන

කේරළ රජය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් සිය නිල වෙබ් අඩවියෙන් නිකුත් කළේය. එම පනස්-පනස් ලොතරැයිය ජයග්‍රාහකයා දිනුම් ඇදීමෙන් දින 30ක් ඇතුළත අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි සමඟ ලොතරැයි ටිකට් පත අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සියලුම වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයින්ට අපි සුබ පතන්නෙමු.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය