බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය

දිනුම් ඇදීමේ දිනය13/07/2024
රජයේඇසෑම්
ප්‍රතිඵල කාලය
ත්‍යාගය දිනා ගැනීමINR 100,000 සහ INR 50,000
විසින් කළමනාකරණය කරන ලදීඇසෑම් රජය

මෙහි ටිකට් අංකය සොයන්න

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය අද 13.07.2024 ඇසෑම් ප්‍රාන්ත ලොතරැයිය 12pm 3 PM 7 PM, නිල වෙබ් අඩවියේ එනම් bodolotteries.com හි. මෙම වෙබ් අඩවියෙන්, ඔබට අද දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය පහසුවෙන් පරීක්ෂා කළ හැකි අතර, ලොතරැයියේ ජයග්‍රාහකයාගේ ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කිරීමට ද මෙම සටහන ඔබට උපකාර කරයි.

බොඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි නිලධාරීන් විසින් සිංගම් කුයිල් ප්‍රතිඵල බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය රෝසා මුවන් ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය තංගම් නල්ලනේරම් ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ කුමරන් විෂ්ණු ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ ස්වර්ණලක්ෂ්මි ප්‍රතිඵලය කළමනාකරණය කරයි.

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

Bodoland Lottery Viram Result, Bodoland Lottery Mani Result, Bodoland Lottery Lion සජීවී ප්‍රතිඵලය, සහ Bodoland Lottery Result සෑම දිනකම දහවල් 3 ට සහ සවස 7 ට. බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය තංගම් නල්ලනේරම් ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය කුමරන් විෂ්ණු ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ ස්වර්ණලක්ෂ්මි ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ වෛරම් ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය මානි ප්‍රතිඵලය.

Bodoland Lottery Lion සජීවී ප්‍රතිඵලය, Bodoland Lottery Result සෑම දිනකම දහවල් 3 PM 7 PM. Bodoland දෙපාර්තමේන්තුව නිල වෙබ් අඩවියේ ප්රතිඵල නිල වශයෙන් නිකුත් කර ඇත.

නාගරාජා සහ සිංගම් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

නාගරාජා සහ සිංගම් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
නාගරාජ ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක:245සිංගම් ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක:245
1st Prize Rs.5000/- ND 935036
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 1000000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/- 7000
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 3500/-
29809 30308 37180 52974 57729
58534 69253 72141 74932 96799
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0067 0122 2871 3372 3916
4734 5398 6319 8361 9984
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1350 3798 5198 6110 6232
6534 7267 7758 8520 9956
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
048 197 279 334 443
503 668 724 854 914
පළමු ත්‍යාගය රු. 8/- 100000
9 වැනි ත්‍යාගය රු. 50000/- 35036
10 වැනි ත්‍යාගය රු. 30000/- 5036
11 වැනි ත්‍යාගය රු. 1000/- 036
12 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/- 36
13 වැනි ත්‍යාගය රු. 10/- 6
1st Prize Rs.5000/- ND 935036
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 1000000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/- 7000
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 3500/-
29809 30308 37180 52974 57729
58534 69253 72141 74932 96799
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0067 0122 2871 3372 3916
4734 5398 6319 8361 9984
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1350 3798 5198 6110 6232
6534 7267 7758 8520 9956
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
048 197 279 334 443
503 668 724 854 914
8 වන ත්‍යාගය රු. 100000/- 935036
9 වැනි ත්‍යාගය රු. 50000/- 35036
10 වැනි ත්‍යාගය රු. 30000/- 5036
11 වැනි ත්‍යාගය රු. 1000/- 036
12 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/- 36
13 වැනි ත්‍යාගය රු. 10/- 6

කුයිල් සහ රෝසා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

කුයිල් සහ රෝසා ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
කුයිල් ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක:1රෝසා ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක: 1
1st Prize Rs.5000/- KH 412201
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 1000000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/- 7000
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 3500/-
05231 13128 19202 20091 26295
28144 42629 50518 89818 98317
Sth ත්‍යාගය රු. 200/-
0360 1306 3935 4128 5093
5713 7671 7983 8200 8280
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1007 1038 1280 5161 5228
5596 7155 7804 8611 8934
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
024 180 260 324 416
555 628 749 841 902
8 වන ත්‍යාගය රු. 100000/- 412201
9 වැනි ත්‍යාගය රු. 50000/- 12201
10 වැනි ත්‍යාගය රු. 30000/- 2201
11 වැනි ත්‍යාගය රු. 1000/- 201
12 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/- 01
13 වැනි ත්‍යාගය රු. 10/- 1
1st Prize Rs.5000/- KH 412201
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 1000000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/- 7000
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 3500/-
05231 13128 19202 20091 26295
28144 42629 50518 89818 98317
Sth ත්‍යාගය රු. 200/-
0360 1306 3935 4128 5093
5713 7671 7983 8200 8280
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1007 1038 1280 5161 5228
5596 7155 7804 8611 8934
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
024 180 260 324 416
555 628 749 841 902
8 වන ත්‍යාගය රු. 100000/- 412201
9 වැනි ත්‍යාගය රු. 50000/- 12201
10 වැනි ත්‍යාගය රු. 30000/- 2201
11 වැනි ත්‍යාගය රු. 1000/- 201
12 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/- 01
13 වැනි ත්‍යාගය රු. 10/- 1

හිතවත් ශ්‍රේණි සහ ඇබ්ල් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

Thangam and Nallaneram Lottery Result
ආදරණීය ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංකය:1ABBLE ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක: 1
1st Prize Rs.5000/- CG 790205
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 1000000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/- 7000
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 3500/-
10093 10129 14493 20653 25121
25600 26010 29176 36904 52441
Sth ත්‍යාගය රු. 200/-
0242 0768 1063 1573 3554
3949 4051 5506 7431 9485
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1937 2179 3374 6153 6280
6327 6748 9273 9623 9743
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
079 143 283 390 418
550 666 774 896 965
8 වන ත්‍යාගය රු. 100000/- 790205
9 වැනි ත්‍යාගය රු. 50000/- 90205
10 වැනි ත්‍යාගය රු. 30000/- 0205
11 වැනි ත්‍යාගය රු. 1000/- 205
12st Prize Rs. 100/- 0s
13 වැනි ත්‍යාගය රු. 10/- 5
1st Prize Rs.5000/- CG 790205
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 1000000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/- 7000
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 3500/-
10093 10129 14493 20653 25121
25600 26010 29176 36904 52441
Sth ත්‍යාගය රු. 200/-
0242 0768 1063 1573 3554
3949 4051 5506 7431 9485
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1937 2179 3374 6153 6280
6327 6748 9273 9623 9743
7 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
079 143 283 390 418
550 666 774 896 965
8 වන ත්‍යාගය රු. 100000/- 790205
9 වැනි ත්‍යාගය රු. 50000/- 90205
10 වැනි ත්‍යාගය රු. 30000/- 0205
11 වැනි ත්‍යාගය රු. 1000/- 205
12st Prize Rs. 100/- 0s
13 වැනි ත්‍යාගය රු. 10/- 5

තංගම් සහ නල්ලනේරම් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

කුමාරන් සහ විෂ්ණු ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
තංගම් ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක: 1නල්ලනේරම් ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක:1
පළමු ත්‍යාගය රු. 1/- 100000
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 7000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/-
00973 16360 33066 38360 39721
63203 77089 80637 96754 99202
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0251 0487 1454 2737 2945
3213 4443 5120 6081 8691
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1888 2382 2727 2993 3154
4160 5900 6356 8639 8823
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
026 189 254 371 417
500 643 725 805 967
පළමු ත්‍යාගය රු. 1/- 100000
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 7000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/-
00032 32112 36178 40328 58360
61128 62037 62281 77053 90616
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0000 0958 2623 5888 6019
8109 8634 8796 9216 9681
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1052 1067 2942 3382 4106
4388 6120 8209 8788 9481
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
080 156 251 322 440
536 652 771 880 903

කුමාරන් සහ විෂ්ණු ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

ස්වර්ණලක්ෂ්මි සහ සිංහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
දිනය - කුමාරන් ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක:1DAY - VISHNU SERIES Dr No:1
පළමු ත්‍යාගය රු. 1/- 100000
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 7000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/-
02012 08636 13612 28569 29861
33294 44308 56651 64487 71719
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0105 1239 3654 3680 3696
4201 5401 5924 6174 9986
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
0720 1956 3031 3349 3879
4795 5877 6655 7520 8203
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
065 106 221 322 419
501 679 768 871 912
පළමු ත්‍යාගය රු. 1/- 100000
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 7000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/-
11710 20059 39182 39441 70874
73925 74954 79697 82115 88585
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0050 0204 0373 1394 1825
2329 2471 4309 5680 6954
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
0266 2516 3789 3862 4292
4719 5431 5580 7954 8914
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
085 196 270 330 407
546 613 749 810 996

ස්වර්ණලක්ෂ්මි සහ සිංහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය

ස්වර්ණලක්ෂ්මි සහ සිංහ ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
ස්වර්ණලක්ෂ්මි ශ්‍රේණි ආචාර්ය අංක:1DAY - LION SERIES Dr No:1
පළමු ත්‍යාගය රු. 1/- 100000
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 7000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/-
18548 29360 31567 42517 53337
53927 64840 75700 86971 97463
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0054 0089 0617 1971 2259
4260 5732 6139 6392 9891
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
0048 0381 3943 5540 5910
6467 7414 8884 9323 9851
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
021 183 234 333 449
583 670 707 831 961
පළමු ත්‍යාගය රු. 1/- 100000
දෙවන ත්‍යාගය රු. 2/- 7000
තුන්වන ත්‍යාගය රු. 3/-
17566 28676 39761 41233 52372
63317 63977 74780 85853 96979
4 වැනි ත්‍යාගය රු. 200/-
0166 0266 0733 3876 4461
4885 4908 5052 5301 6783
5 වැනි ත්‍යාගය රු. 100/-
1351 2018 2127 3660 4471
4925 6119 6190 8229 8963
6 වැනි ත්‍යාගය රු. 50/-
039 184 220 320 433
531 639 747 824 978

ඇසෑම් ලොතරැයි ප්රතිඵල

මෙහිදී ඔබට අද Bodoland ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය සොයා ගත හැක, සජීවී Bodoland ප්‍රාන්ත ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය දහවල් 3 PM 7 PM, ඇසෑම් රජය Bodoland ලොතරැයිය කළමනාකරණය කරයි. මෙම පෝස්ටුවෙන් ඔබට සිංගම් කුයිල් ප්‍රතිඵල බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය රෝසා මුවන් ප්‍රතිඵලය පහසුවෙන් දැනගත හැක.

ඇසෑම් රජය බෝඩෝලන්ඩ් ප්‍රාන්ත ලොතරැයිය කළමනාකරණය කළේය. මෙම පෝස්ට් එකෙන්, ඔබට පහසුවෙන් බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රාහකයින් සොයා ගත හැක. රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් සිංගම් කුයිල් ප්‍රතිඵලය Bodoland Lottery Rosa Deer ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන ලදී.

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය තංගම් නල්ලනේරම් ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ කුමරන් විෂ්ණු ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ ස්වර්ණලක්ෂ්මි ප්‍රතිඵලය, බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය වෛරම් ප්‍රතිඵලය.

Bodoland Lottery Mani Result, Bodoland Lottery Lion Live Result, සහ Bodoland Lottery Result සෑම දිනකම දහවල් 3 PM 7 PM ප්‍රතිඵල ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියෙන්.

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල විස්තර

ලොතරැයි නම බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයිය [ඇසාම් ලොතරැයිය]
ලොතරැයි දිනය 13/07/2024
රජයේඇසෑම්
විසින් කළමනාකරණය කරන ලදී ඇසෑම් රජය
ප්‍රතිඵල කාලයප.ව. 12, සවස 3, සහ ප.ව. 7
පළමු ත්‍යාගය100000 සහ 50000

ක්‍රීඩාවට පිවිසීමට පෙර අපේක්ෂකයින් ලොතරැයි ත්‍යාග මුදල සත්‍යාපනය කළ යුතුය. ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමට පෙර නිවැරදි තොරතුරු සොයා ගැනීමට මෙය ඔබට උපකාර කරයි. බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ පළමු ත්‍යාගය රුපියල් 1 සහ 1,00,000, 50,000 වන ත්‍යාගය රුපියල් 2, 7,000 වන ත්‍යාගය රුපියල් 3, 3500 වන ත්‍යාගය රුපියල් 4, 200 වන ත්‍යාගය රුපියල් 5 සහ 100 වැනි ත්‍යාගයයි. ත්‍යාගය රු. 7 කි. සවිස්තරාත්මක තොරතුරු පහත විස්තර කර ඇත.

වැදගත් සබැඳි

නිල වෙබ් අඩවියbodolotteries.com
ලිපි කාණ්ඩයබෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය
මුල් පිටුවPricebondhome.net

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ත්‍යාග විස්තර

ත්‍යාග අංක.ප්රමාණය
1st ත්‍යාගයලක්ෂ 1යි 50000යි
2nd ත්‍යාගය7000
3 වැනි ත්‍යාගය3500
4 වැනි ත්‍යාගය200
5 වන ත්‍යාගය100
6 වන ත්‍යාගය50

අද දින ලොතරැයි ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ප්‍රතිඵලය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහත සියලු පියවර අනුගමනය කරන්න -

1: පළමුව, ඔබ Bodoland ලොතරැයියේ නිල වෙබ් අඩවියට යන්න, එනම් @bodolotteries.com

2: ඉන්පසු ඔබ සංචාලන මෙනු තීරුව වෙත ගොස් Bodoland Lottery results සොයන්න

3: දැන් ඔබට ලොතරැයි ප්‍රතිඵලයේ පතුල පෙනෙන අතර එය ක්ලික් කරන්න.

4: එවිට ඔබට සියලු ප්රතිඵල ලබා ගත හැකි බව පෙනේ.

5: PDF ක්ලික් කර මෙම ප්‍රතිඵලය බාගන්න

නිති අසන පැණ

මට බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කළ හැක්කේ කොතැනින්ද?

ඔබට ඔබගේ Bodoland ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය bodolotteries.com නිල වෙබ් අඩවියෙන් හෝ අපගේ Prizebondhome.net වෙබ් අඩවියෙන් පරීක්ෂා කළ හැක.

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ කවදාද?

එය 12 pm, 3 pm සහ 7 pm වේලා කොටස් සඳහා නිල වෙබ් අඩවියෙන් සොයාගත හැකිය.

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ පළමු ත්‍යාගය කුමක්ද?

බෝඩෝලන්ඩ් ලොතරැයියේ පළමු ත්‍යාගය රු. 100000 සහ 50000/-.

නිගමනය

ඇසෑම් රජය ලොතරැයි ප්‍රතිඵල නිල වශයෙන් එහි නිල වෙබ් අඩවියෙන් නිකුත් කළේය. එබැවින් ඔබට අද ප්‍රතිඵලය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම් Bodoland State Lottery ප්‍රාන්තයේ නිල සබැඳිය තට්ටු කරන්න. බෝඩෝලන්ඩ් ප්‍රාන්ත ලොතරැයියේ ජයග්‍රාහකයින් සියලුම දෙනාට සුබ පැතුම්.

පිටුව තුළ සංචලනය පෙන්වන්න

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය