ယနေ့ KARUNYA ထီရလဒ်

Karunya ထီရလဒ် KR (02.11.2023)

KARUNYA Kerala ထီကို Kerala ထီအရာရှိများက (17.09.2022) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပါသည်။

KARUNYA PLUS ထီရလဒ်

Karunya Plus ထီရလဒ် ယနေ့ 30.11.2023

KARUNYA Kerala ထီကို Kerala ထီအရာရှိများက (04.05.2022) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပါသည်။

AKSHAYA ထီရလဒ်

Akshaya ထီရလဒ် AK 627 ယနေ့ ၁၂.၁၁.၂၀၂၃

ယနေ့ AKSHAYA ထီရလဒ် ကံထူးရှင်များစာရင်း- AKSHAYA ထီပေါက်ခြင်းများကို Kerala ထီတာဝန်ရှိသူများမှ 14.9.2022 ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပါသည်။