അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം

അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് 21.01.2024

അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലം ഇന്നത്തെ വിജയികളുടെ പട്ടിക: അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് 14.9.2022 ന് കേരള ലോട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്നു.