គោលការណ៍ ​ឯកជនភាព

ធ្វើឱ្យទាន់សម័យចុងក្រោយ: ខែតុលា 17, 2020

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីគោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់យើងស្តីពីការប្រមូលប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មហើយប្រាប់អ្នកអំពីសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកនិងច្បាប់ការពារអ្នក។

យើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ការរុករកក្នុងទំព័រ លាក់

ការបកស្រាយនិងនិយមន័យ

ការបកប្រែ

ពាក្យ​ដែល​អក្សរ​ដំបូង​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជា​អក្សរធំ​មាន​អត្ថន័យ​កំណត់​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម។ និយមន័យខាងក្រោមមានអត្ថន័យដូចគ្នា ដោយមិនគិតពីថាតើវាលេចឡើងជាឯកវចនៈ ឬក្នុងពហុវចនៈនោះទេ។

និយមន័យ

សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ៖

 • គណនី មានន័យថាគណនីពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដើម្បីចូលទៅកាន់សេវាកម្មឬផ្នែកនៃសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ក្រុមហ៊ុន (សំដៅលើ "ក្រុមហ៊ុន" "យើង" "យើង" ឬ "របស់យើង" នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ) សំដៅលើឆ្នោតថៃ។
 • ឃុកឃី គឺជាឯកសារតូចៗដែលត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រឧបករណ៍ចល័តឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយគេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានលំអិតនៃប្រវត្តិរុករករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនោះក្នុងចំណោមការប្រើប្រាស់ជាច្រើន។
 • ប្រទេស សំដៅលើ៖ ប្រទេសថៃ
 • ឧបករណ៍ មានន័យថាឧបករណ៍ណាមួយដែលអាចចូលប្រើសេវាកម្មដូចជាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃឬថេប្លេតឌីជីថល។
 • ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឬអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។
 • សេវាកម្ម សំអាងលើគេហទំព័រ។
 • អ្នក​ផ្តល់​សេវា មានន័យថា បុគ្គលធម្មជាតិ ឬស្របច្បាប់ ដែលដំណើរការទិន្នន័យក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន។ វាសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនភាគីទីបី ឬបុគ្គលដែលជួលដោយក្រុមហ៊ុន ដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្ម ផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន អនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម ឬជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិភាគពីរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។
 • សេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ភាគីទីបី សំដៅទៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័របណ្តាញសង្គមណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលឬបង្កើតគណនីដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។
 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ សំដៅទៅលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍រយៈពេលនៃការបើកទំព័រ) ។
 • Website សំដៅ​ទៅ​លើ​ឆ្នោត​ថៃ, អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន​ពី https://prizebondhome.net
 • អ្នក មានន័យថាបុគ្គលចូលប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនឬនីតិបុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងនាមបុគ្គលនោះកំពុងប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ខណៈពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង យើងអាចស្នើឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទង ឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។ ផ្ទាល់ខ្លួន ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអាចរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖

 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលប្រើសេវាកម្ម។

ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់អាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានពិធីសារអ៊ិនធឺរណែតរបស់ឧបករណ៍របស់អ្នក (ឧ។ អាសយដ្ឋានអាយភី) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីរុករកទំព័រនៃសេវាកម្មរបស់យើងដែលអ្នកចូលមើលពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមើលរបស់អ្នកពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះឧបករណ៍ពិសេស។ កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

នៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មដោយឬតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងប្រភេទឧបករណ៍ចល័តដែលអ្នកប្រើលេខសម្គាល់ពិសេសនៃឧបករណ៍ចល័តអាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍ចល័តទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រភេទនៃកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតតាមអ៊ិនធឺរណែតតាមទូរស័ព្ទដៃដែលអ្នកប្រើឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ពិសេសនិងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យដទៃទៀត។

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកផ្ញើនៅពេលណាដែលអ្នកចូលមើលសេវាកម្មរបស់យើងឬនៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មដោយឬតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត។

តាមដានបច្ចេកវិទ្យានិងឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងនិងរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានត្រូវបានគេប្រើជាប៊ីកខុនស្លាកនិងស្គ្រីបដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកឱ្យបដិសេធឃុកឃីទាំងអស់ឬដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាតើពេលណាដែលខុកឃីត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីស៍អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។

ខូគីអាចជាខូគី "បន្ត" ឬ "វគ្គ" ។ Persistent Cookies នៅតែមាននៅលើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកបិទអ៊ីនធឺណិត ខណៈពេលដែល Session Cookies ត្រូវបានលុបភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកបិទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខូគី៖ ទាំងអស់អំពីខូឃីស៍.

យើងប្រើទាំងខូឃីស៍និងខុកឃីសម្រាប់គោលបំណងដូចមានចែងខាងក្រោម៖

 • ខូឃីស៍ចាំបាច់ / ចាំបាច់ប្រភេទៈខូឃីស៍សម័យគ្រប់គ្រងដោយ៖ UsPurpose៖ ឃុកឃីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រនិងដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់វា។ ពួកគេជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពារការប្រើប្រាស់បន្លំគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះទេសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំមិនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនទេហើយយើងប្រើតែខូឃីទាំងនេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មទាំងនោះ។
 • គោលការណ៍នៃខូឃីស៍ / ការទទួលយកសេចក្តីជូនដំណឹងឃុកឃីប្រភេទៈខូឃីស៍ជាប់លាប់គ្រប់គ្រងដោយ៖ Usur គោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលយកការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័រ។
 • មុខងារឃុកឃីប្រភេទៈខូឃីស៍ជាប់លាប់គ្រប់គ្រងដោយ៖ Usur គោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះអាចឱ្យយើងចងចាំជម្រើសដែលអ្នកធ្វើនៅពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រដូចជាចងចាំព័ត៌មានលំអិតចូលឬចំណូលចិត្តភាសា។ គោលបំណងនៃឃុកឃីទាំងនេះគឺដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីជៀសវាងអ្នកត្រូវបញ្ចូលចំណូលចិត្តរបស់អ្នកម្តងទៀតរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើនិងជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងឃុកឃីសូមទស្សនាគោលការណ៍ខុកឃីរបស់យើងឬផ្នែកឃុកឃីនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីផ្តល់និងរក្សាសេវាកម្មរបស់យើងរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក៖ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមុខងារផ្សេងៗគ្នានៃសេវាកម្មដែលអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកជាអ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះ។
 • សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា៖ ការអភិវឌ្ឍការអនុលោមនិងការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញផលិតផលផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញឬកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតជាមួយយើងតាមរយៈសេវាកម្ម។
 • ទាក់ទងអ្នក៖ ដើម្បីទាក់ទងអ្នកតាមអ៊ីមែលការហៅទូរស័ព្ទផ្ញើសារ SMS ឬទម្រង់ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលដូចជាការជូនដំណឹងជំរុញរបស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទទាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងមុខងារផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានចុះកិច្ចសន្យារួមទាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាពនៅពេលចាំបាច់ឬសមហេតុផល។ សម្រាប់ការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នក ជាមួយនឹងព័ត៌មានការផ្តល់ជូនពិសេសនិងព័ត៌មានទូទៅអំពីទំនិញសេវាកម្មនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងផ្តល់ជូនដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកបានទិញឬសាកសួររួចហើយលើកលែងតែអ្នកមិនបានជ្រើសរើសមិនទទួលព័ត៌មានបែបនេះ។
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើរបស់អ្នក៖ ដើម្បីចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងសំណើរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ។

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

 • ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា៖ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីទាក់ទងអ្នក។
 • សម្រាប់ការផ្ទេរជំនួញ៖ យើងអាចចែករំលែក ឬផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹង ឬក្នុងអំឡុងពេលចរចានៃការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ឬការទិញយកផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់យើងទៅក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀត។
 • ជាមួយសាខា៖ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយសាខារបស់យើង ក្នុងករណីនេះយើងនឹងតម្រូវឱ្យសាខាទាំងនោះគោរពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ សាខារួមមានក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើង និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដៃគូបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលយើងគ្រប់គ្រង ឬដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមជាមួយយើង។
 • ជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម: យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលសេវាកម្មឬការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន។
 • ជាមួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀត៖ នៅពេលអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬធ្វើអន្តរកម្មនៅកន្លែងសាធារណៈជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតព័ត៌មានបែបនេះអាចត្រូវបានមើលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហើយអាចចែកចាយជាសាធារណៈនៅខាងក្រៅ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតឬចុះឈ្មោះតាមរយៈសេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់តតីយជនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់តតីយជនអាចមើលឃើញឈ្មោះប្រវត្តិរូបរូបភាពនិងការពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នក។ ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនឹងអាចមើលការពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនិងមើលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។

ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែដរាបណាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន) ដោះស្រាយវិវាទនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលនយោបាយស្របច្បាប់របស់យើង។

ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកទិន្នន័យការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិភាគផ្ទៃក្នុង។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ជាទូទៅត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះលើកលែងតែពេលដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខឬដើម្បីបង្កើនមុខងាររបស់សេវាកម្មរបស់យើងឬយើងមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យនេះក្នុងរយៈពេលយូរ។

ផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការនៅការិយាល័យប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំ។ វាមានន័យថាព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅ - និងរក្សានៅលើកុំព្យួទ័រដែលមានទីតាំងនៅក្រៅរដ្ឋខេត្តខេត្តប្រទេសឬយុត្តាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចខុសគ្នាពីសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នក។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ឯកជននេះអមដោយការដាក់ស្នើរបស់អ្នកនូវព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយមិនមានការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅស្ថាប័នឬប្រទេសទេលើកលែងតែមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះរួមមានសុវត្ថិភាពនៃ ទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចូលរួមក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាការទិញឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរ។ យើងនឹងជូនដំណឹងមុនពេលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរហើយក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនខុសគ្នា។

ការអនុវត្ត​ន៏​ច្បាប់

នៅក្រោមកាលៈទេសៈជាក់លាក់ក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយច្បាប់ឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលមានសុពលភាពរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ (ឧទាហរណ៍តុលាការឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល) ។

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀត

ក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បី៖

 • គោរពតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់
 • ការពារនិងការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ការពារឬស៊ើបអង្កេតអំពីកំហុសដែលអាចកើតមានដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម
 • ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ឬសាធារណៈជន
 • ការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែសូមចាំថាគ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ិនធរណេតឬវិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចគឺមានសុវត្ថិភាព ១០០% នោះទេ ខណៈពេលដែលយើងខិតខំប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពពេញលេញរបស់វាបានទេ។

សិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់អ្នក (ពន្លឺចែងចាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា)

នៅក្រោមក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ផ្នែកទី 1798 (ច្បាប់ Shine the Light របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា) អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលបានបង្កើតឡើងជាមួយយើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានម្តងក្នុងមួយឆ្នាំអំពីការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់របស់ភាគីទីបី។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមក្រោមច្បាប់កាលីហ្វ័រញ៉ាពន្លឺហើយប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកអាចទាក់ទងយើងដោយប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។

សិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អនីតិជន (ក្រមអាជីវកម្មនិងវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្នែកទី ២២៥៨១)

ក្រមពាណិជ្ជកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ផ្នែក 22581 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះនៃគេហទំព័រ សេវាកម្ម ឬកម្មវិធីអនឡាញ ដើម្បីស្នើសុំ និងទទួលបានការដកចេញនូវខ្លឹមសារ ឬព័ត៌មានដែលពួកគេបានបង្ហោះជាសាធារណៈ។

ដើម្បីស្នើសុំការដកចេញនូវទិន្នន័យទាំងនោះ ហើយប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម និងរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីរបស់អ្នក។

ត្រូវដឹងថាសំណើរបស់អ្នកមិនធានាការដកចេញទាំងស្រុង ឬពេញលេញនៃមាតិកា ឬព័ត៌មានដែលបានបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិតទេ។ ច្បាប់​អាច​មិន​អនុញ្ញាត ឬ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​ដក​ចេញ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​មួយ​ចំនួន។

បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានដំណើរការដោយពួកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់ភាគីទីបី អ្នកនឹងត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីនោះ។ យើងណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងអស់ដែលអ្នកចូលមើល។

យើងគ្មានការគ្រប់គ្រងនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយឯកជនភាពឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយប្រកាសគោលការណ៍ភាពឯកជនថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល និង/ឬការជូនដំណឹងដ៏លេចធ្លោមួយនៅលើសេវាកម្មរបស់យើង មុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធភាព និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលបរិច្ឆេទ "បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ" នៅផ្នែកខាងលើនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអ្នកអាចទាក់ទងយើង៖