ឆ្នោត Bodoland

កាលបរិច្ឆេទគូរ13/07/2024
រដ្ឋAssam
ពេលវេលាលទ្ធផល
រង្វាន់ឈ្នះINR 100,000 និង INR 50,000
គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាសាម

ស្វែងរកលេខសំបុត្រនៅទីនេះ

លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ថ្ងៃនេះ 13.07.2024 ឆ្នោតរដ្ឋ Assam ម៉ោង 12 រសៀល ម៉ោង 3 រសៀល 7 យប់ នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការគឺ bodolotteries.com ។ ពីគេហទំព័រនេះ អ្នកអាចពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយការបង្ហោះនេះក៏ជួយអ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះឆ្នោតផងដែរ។

មន្រ្តីឆ្នោត Bodoland គ្រប់គ្រងលទ្ធផល Singam Kuil Bodoland Lottery Rosa Deer Result, Bodoland Lottery Thangam Nallaneram Result, Bodoland Lottery Kumaran Vishnu Result, Bodoland Lottery Swarnalaxmi Result ។

លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland

Bodoland Lottery Vairaram លទ្ធផល Bodoland Lottery Mani លទ្ធផល Bodoland Lottery Lion Live និងលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង 3 រសៀល និង 7 យប់។ Bodoland Lottery Thangam Nallaneram Result, Bodoland Lottery Kumaran Vishnu Result, Bodoland Lottery Swarnalaxmi Result, Bodoland Lottery Vairam Result, Bodoland Lottery Mani Result.

Bodoland Lottery Lion Live លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland រៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 3 រសៀល 7 យប់។ នាយកដ្ឋាន Bodoland បានចេញផ្សាយលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ។

លទ្ធផលឆ្នោតណាហ្គារ៉ាចា និងស៊ីងណាម

លទ្ធផលឆ្នោតណាហ្គារ៉ាចា និងស៊ីងណាម
NAGARAJA SERIES Dr No:245SINGAM SERIES Dr No:245
រង្វាន់ទី 1 Rs.5000/- ND 935036
រង្វាន់ទី 2 Rs.1000000/- 127450
រង្វាន់ទី 3 Rs.7000/- 30862
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
29809 30308 37180 52974 57729
58534 69253 72141 74932 96799
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0067 0122 2871 3372 3916
4734 5398 6319 8361 9984
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1350 3798 5198 6110 6232
6534 7267 7758 8520 9956
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
048 197 279 334 443
503 668 724 854 914
រង្វាន់ទី 8 Rs.100000/- 935036
រង្វាន់ទី 9 Rs. 50000/- 35036
រង្វាន់ទី 10 Rs. 30000/- 5036
រង្វាន់ទី 11 Rs. 1000/- 036
រង្វាន់ទី 12 Rs. 100/- 36
រង្វាន់ទី 13 Rs. 10/- 6
រង្វាន់ទី 1 Rs.5000/- ND 935036
រង្វាន់ទី 2 Rs.1000000/- 127450
រង្វាន់ទី 3 Rs.7000/- 30862
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
29809 30308 37180 52974 57729
58534 69253 72141 74932 96799
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0067 0122 2871 3372 3916
4734 5398 6319 8361 9984
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1350 3798 5198 6110 6232
6534 7267 7758 8520 9956
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
048 197 279 334 443
503 668 724 854 914
រង្វាន់ទី 8 Rs.100000/- 935036
រង្វាន់ទី 9 Rs. 50000/- 35036
រង្វាន់ទី 10 Rs. 30000/- 5036
រង្វាន់ទី 11 Rs. 1000/- 036
រង្វាន់ទី 12 Rs. 100/- 36
រង្វាន់ទី 13 Rs. 10/- 6

លទ្ធផលឆ្នោត Kuil និង Rosa

លទ្ធផលឆ្នោត Kuil និង Rosa
KUIL SERIES Dr No:1ROSA SERIES Dr No:1
រង្វាន់ទី 1 Rs.5000/- KH 412201
រង្វាន់ទី 2 Rs.1000000/- 215945
រង្វាន់ទី 3 Rs.7000/- 28323
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
05231 13128 19202 20091 26295
28144 42629 50518 89818 98317
រង្វាន់ Sth Rs.200/-
0360 1306 3935 4128 5093
5713 7671 7983 8200 8280
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1007 1038 1280 5161 5228
5596 7155 7804 8611 8934
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
024 180 260 324 416
555 628 749 841 902
រង្វាន់ទី 8 Rs.100000/- 412201
រង្វាន់ទី 9 Rs. 50000/- 12201
រង្វាន់ទី 10 Rs. 30000/- 2201
រង្វាន់ទី 11 Rs. 1000/- 201
រង្វាន់ទី 12 Rs. 100/- 01
រង្វាន់ទី 13 Rs. 10/- 1
រង្វាន់ទី 1 Rs.5000/- KH 412201
រង្វាន់ទី 2 Rs.1000000/- 215945
រង្វាន់ទី 3 Rs.7000/- 28323
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
05231 13128 19202 20091 26295
28144 42629 50518 89818 98317
រង្វាន់ Sth Rs.200/-
0360 1306 3935 4128 5093
5713 7671 7983 8200 8280
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1007 1038 1280 5161 5228
5596 7155 7804 8611 8934
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
024 180 260 324 416
555 628 749 841 902
រង្វាន់ទី 8 Rs.100000/- 412201
រង្វាន់ទី 9 Rs. 50000/- 12201
រង្វាន់ទី 10 Rs. 30000/- 2201
រង្វាន់ទី 11 Rs. 1000/- 201
រង្វាន់ទី 12 Rs. 100/- 01
រង្វាន់ទី 13 Rs. 10/- 1

Dear Series And Abble Lottery Result

លទ្ធផលឆ្នោត Thangam និង Nallaneram
DEAR SERIES Dr No:1ABBLE SERIES Dr No:1
រង្វាន់ទី 1 Rs.5000/- CG 790205
រង្វាន់ទី 2 Rs.1000000/- 998239
រង្វាន់ទី 3 Rs.7000/- 85298
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
10093 10129 14493 20653 25121
25600 26010 29176 36904 52441
រង្វាន់ Sth Rs.200/-
0242 0768 1063 1573 3554
3949 4051 5506 7431 9485
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1937 2179 3374 6153 6280
6327 6748 9273 9623 9743
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
079 143 283 390 418
550 666 774 896 965
រង្វាន់ទី 8 Rs.100000/- 790205
រង្វាន់ទី 9 Rs. 50000/- 90205
រង្វាន់ទី 10 Rs. 30000/- 0205
រង្វាន់ទី 11 Rs. 1000/- 205
រង្វាន់ទី 12 Rs. 100/- 0 វិ
រង្វាន់ទី 13 Rs. 10/- 5
រង្វាន់ទី 1 Rs.5000/- CG 790205
រង្វាន់ទី 2 Rs.1000000/- 998239
រង្វាន់ទី 3 Rs.7000/- 85298
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
10093 10129 14493 20653 25121
25600 26010 29176 36904 52441
រង្វាន់ Sth Rs.200/-
0242 0768 1063 1573 3554
3949 4051 5506 7431 9485
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1937 2179 3374 6153 6280
6327 6748 9273 9623 9743
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
079 143 283 390 418
550 666 774 896 965
រង្វាន់ទី 8 Rs.100000/- 790205
រង្វាន់ទី 9 Rs. 50000/- 90205
រង្វាន់ទី 10 Rs. 30000/- 0205
រង្វាន់ទី 11 Rs. 1000/- 205
រង្វាន់ទី 12 Rs. 100/- 0 វិ
រង្វាន់ទី 13 Rs. 10/- 5

លទ្ធផលឆ្នោត Thangam និង Nallaneram

លទ្ធផលឆ្នោតគូម៉ារ៉ាន និងវិស្ណុ
THANGAM SERIES Dr No:1NALLANERAM SERIES វេជ្ជបណ្ឌិតលេខ 1
រង្វាន់ទី 1 Rs.100000/- 471154
រង្វាន់ទី 2 Rs.7000/- 69078
រង្វាន់ទី 3 3500៛/-
00973 16360 33066 38360 39721
63203 77089 80637 96754 99202
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0251 0487 1454 2737 2945
3213 4443 5120 6081 8691
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1888 2382 2727 2993 3154
4160 5900 6356 8639 8823
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
026 189 254 371 417
500 643 725 805 967
រង្វាន់ទី 1 Rs.100000/- 886737
រង្វាន់ទី 2 Rs.7000/- 78978
រង្វាន់ទី 3 3500៛/-
00032 32112 36178 40328 58360
61128 62037 62281 77053 90616
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0000 0958 2623 5888 6019
8109 8634 8796 9216 9681
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1052 1067 2942 3382 4106
4388 6120 8209 8788 9481
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
080 156 251 322 440
536 652 771 880 903

លទ្ធផលឆ្នោតគូម៉ារ៉ាន និងវិស្ណុ

លទ្ធផលឆ្នោត Swarnalaxmi និង Lion
ថ្ងៃ - KUMARAN SERIES Dr No:1ថ្ងៃ - VISHNU SERIES Dr No:1
រង្វាន់ទី 1 Rs.100000/- 724743
រង្វាន់ទី 2 Rs.7000/- 43252
រង្វាន់ទី 3 3500៛/-
02012 08636 13612 28569 29861
33294 44308 56651 64487 71719
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0105 1239 3654 3680 3696
4201 5401 5924 6174 9986
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0720 1956 3031 3349 3879
4795 5877 6655 7520 8203
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
065 106 221 322 419
501 679 768 871 912
រង្វាន់ទី 1 Rs.100000/- 132661
រង្វាន់ទី 2 Rs.7000/- 54724
រង្វាន់ទី 3 3500៛/-
11710 20059 39182 39441 70874
73925 74954 79697 82115 88585
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0050 0204 0373 1394 1825
2329 2471 4309 5680 6954
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0266 2516 3789 3862 4292
4719 5431 5580 7954 8914
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
085 196 270 330 407
546 613 749 810 996

លទ្ធផលឆ្នោត Swarnalaxmi និង Lion

លទ្ធផលឆ្នោត Swarnalaxmi និង Lion
SWARNALAXMI SERIES Dr. No:1DAY - LION SERIES Dr No:1
រង្វាន់ទី 1 Rs.100000/- 153618
រង្វាន់ទី 2 Rs.7000/- 31423
រង្វាន់ទី 3 3500៛/-
18548 29360 31567 42517 53337
53927 64840 75700 86971 97463
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0054 0089 0617 1971 2259
4260 5732 6139 6392 9891
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0048 0381 3943 5540 5910
6467 7414 8884 9323 9851
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
021 183 234 333 449
583 670 707 831 961
រង្វាន់ទី 1 Rs.100000/- 952829
រង្វាន់ទី 2 Rs.7000/- 28976
រង្វាន់ទី 3 3500៛/-
17566 28676 39761 41233 52372
63317 63977 74780 85853 96979
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
0166 0266 0733 3876 4461
4885 4908 5052 5301 6783
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
1351 2018 2127 3660 4471
4925 6119 6190 8229 8963
រង្វាន់ទី៤ ៥,០០០៛/-
039 184 220 320 433
531 639 747 824 978

លទ្ធផលឆ្នោតអាសាម

Here you can find Bodoland Lottery Result Today, Live Bodoland State Lottery Result noon 3 PM 7 PM, The Government of Assam managed Bodoland Lottery. ពីការប្រកាសនេះ អ្នកអាចស្វែងរកលទ្ធផល Singam Kuil បានយ៉ាងងាយស្រួល Bodoland Lottery Rosa Deer Result,

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Assam បានគ្រប់គ្រងឆ្នោតរដ្ឋ Bodoland ។ ពីការប្រកាសនេះ អ្នកអាចស្វែងរកអ្នកឈ្នះនៃលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland បានយ៉ាងងាយស្រួល។ មន្ត្រីរដ្ឋបានចេញផ្សាយលទ្ធផល Singam Kuil Bodoland Lottery Rosa Deer Result,

Bodoland Lottery Thangam Nallaneram Result, Bodoland Lottery Kumaran Vishnu Result, Bodoland Lottery Swarnalaxmi Result, Bodoland Lottery Vairam Result.

លទ្ធផលឆ្នោត Bodoland Mani លទ្ធផល Bodoland Lottery Lion Live និងលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង 3 រសៀល 7 យប់លទ្ធផលនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland

ឈ្មោះឆ្នោត Bodoland Lottery [ឆ្នោតអាសាម]
កាលបរិច្ឆេទឆ្នោត 13/07/2024
រដ្ឋAssam
គ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលអាសាម
ពេលវេលាលទ្ធផលម៉ោង ១២ រសៀល ម៉ោង ៣ រសៀល និង ៧ យប់
រង្វាន់ទី 1100000 និង 50000

បេក្ខជនត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់រង្វាន់ឆ្នោតមុននឹងចូលលេងហ្គេម។ វានឹងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតត្រឹមត្រូវមុនពេលទិញសំបុត្រ។ រង្វាន់ទី 1 នៃលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland គឺ Rs.1,00,000 Rs. រង្វាន់គឺ 50,000 រូប្លិ៍។ ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។

តំណសំខាន់

គេហទំព័រផ្លូវការbodolotteries.com
ប្រភេទអត្ថបទលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland
ទំព័រដើមរង្វាន់bondhome.net

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland

រង្វាន់លេខចំនួនទឹកប្រាក់
រង្វាន់ 1st១លាន និង៥០០០០
រង្វាន់ 2d7000
រង្វាន់ 3rd3500
រង្វាន់ទី 4200
រង្វាន់ទី 5100
រង្វាន់ទី 650

របៀបពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃនេះ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើលលទ្ធផល បន្ទាប់មកអនុវត្តតាមជំហានទាំងអស់ខាងក្រោម -

1: ដំបូងអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Bodoland Lottery ie @bodolotteries.com

2: បន្ទាប់មកអ្នកចូលទៅកាន់របារម៉ឺនុយរុករក ហើយស្វែងរកលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland

3: ឥឡូវអ្នកឃើញបាតនៃលទ្ធផលឆ្នោតហើយចុចវា។

4: បន្ទាប់មកអ្នកឃើញលទ្ធផលទាំងអស់គឺអាចរកបាន។

៥៖ ចុច PDF ហើយទាញយកលទ្ធផលនេះ។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់

តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland នៅឯណា?

អ្នកអាចពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការ bodolotteries.com ឬគេហទំព័ររបស់យើង prizebondhome.net ។

តើនៅពេលណាដែលត្រូវប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោត Bodoland?

អាចរកបាននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការសម្រាប់ម៉ោង 12 រសៀល ម៉ោង 3 រសៀល និងម៉ោង 7 យប់។

តើអ្វីជារង្វាន់ទីមួយសម្រាប់ឆ្នោត Bodoland?

រង្វាន់ទីមួយរបស់ Bodoland Lottery គឺ Rs. 100000 និង 50000/- ។

សន្និដ្ឋាន

រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Assam បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើលលទ្ធផលថ្ងៃនេះ សូមចុចលើតំណផ្លូវការរបស់រដ្ឋ Bodoland State Lottery ។ សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះឆ្នោតរដ្ឋ Bodoland ទាំងអស់។

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ